Novinky

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia č. 289/2017

05.12.2017 09:07
Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vyšla v Zbierke zákonov pod č. 289/2017 Z.z. Novela dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým...

Práca s bremenami. Informácia pre zástupcu zamestnancov pre BOZP

01.12.2017 09:28
V prípade, že pri výkone pracovných úloh bude dochádzať k nakladaniu s bremenami je povinnosťou zamestnávateľa dodržiavať ustanovené povinnosti v tejto oblasti. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len zákon o BOZP) ustanovuje...

Budovanie kapacít pre sociálny dialóg v sektore zdravotníctva, Viedeň (Rakúsko), 30-31.10.2017

22.11.2017 16:26
Hlavným zámerom seminára bolo získanie potrebných zručností odborárskych zástupcov zdravotníckych pracovníkov pre účasť na diskusiách o kolektívnom vyjednávaní v ich krajinách (Slovinsko, Chorvátsko, Slovensko, Srbsko, Ukrajina, Maďarsko, Čierna Hora, Rakúsko, Belgicko, Dánsko a Írsko). Účastníkov...

Kolektívne vyjednávanie o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre VS a ŠS na rok 2018

21.11.2017 10:09
Kolektívne vyjednávanie sa uskutočnilo dňa 20.11.2017 v Bratislave na Úrade vlády Slovenskej republiky. Vyjednávania sa zúčastnili zástupcovia jednotlivých ministerstiev, VÚC a ZMOS. Zo strany odborov sa zúčastnili  zástupcovia KOZ SR, za OZ PŠaV Pavel.Ondek a za ZPŠaV NKOS sa...

Stanovisko ISU ku kolektívnemu vyjednávaniu vyššieho stupňa

16.11.2017 10:37
Iniciatíva slovenských učiteľov upozorňuje, že začiatok kolektívneho vyjednávania o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnancov vo verejnej správe na rok 2018 neobvykle dlho mešká. Pre porovnanie, v rokoch 2012, 2013 a 2015 sa prvé kolo kolektívneho vyjednávania uskutočnilo už v...

Fajčenie na pracovisku

13.11.2017 17:19
Základnú právnu normu upravujúcu zákaz fajčenia na pracoviskách ustanovuje zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len zákon o BOZP). Ide o ustanovenie § 6 ods. 5 zákona o BOZP, podľa ktorého zamestnávateľ je povinný vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých...

Ochrana migrujúcich pracovníkov v EÚ, Bukurešť 19. - 20. 10. 2017

13.11.2017 10:19
Na seminári sa zúčastnili Milan Tóth – viceprezident NKOS, Peter Ružička – platforma mladých NKOS a zástupcovia z 11 krajín. Celkový počet účastníkov bol 40, z toho bolo 8 lektorov. Priebeh seminára a tlmočenie bolo zabezpečené v troch jazykoch. Seminár sa...

Pokračovanie Kampane Zdravé pracoviská na obdobie rokov 2018 – 2019

09.11.2017 12:16
Ciele kampane sú: zvýšiť informovanosť o význame prevencie rizík nebezpečných látok  a pomôcť tak rozptýliť bežné nedorozumenia, podporiť posúdenie rizík poskytnutím informácií o praktických nástrojoch a vytváraním príležitostí na spoločné využívanie osvedčených postupov so...

Zamestnávateľ nám nechce vyplácať nárok vyplývajúci z Memoranda...

09.11.2017 11:09
Prílohou ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre VS 2017 je Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Vypočítané normatívy a rozpísané normatívne príspevky na rok 2017 zahŕňajú aj finančné prostriedky na...

Usmernenie k realizácii záväzku z Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

08.11.2017 18:57
Kolektívna zmluva pre verejnú správu na stiahnutie:www.employment.gov.sk/files/slovensky/praca-zamestnanost/zamestnanec-zamestnavatel/kolektivne-pracovnopravne-vztahy/kolektivne-zmluvy/zoznam-kolektivnych-zmluv-vyssieho-stupna/kzvs-vs-rok-2017-final-2.pdf Memorandum...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>