Podpora prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy a riadenie chronických poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou na pracovisku.

V dňoch 13.-15.12.2019 v Lúčkach sa uskutočnil seminár BOZP k pripravovanej kampani, ktorú realizuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, na obdobie rokov 2020 – 2022, ktorá je zameraná na prevenciu porúch podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou. Riziká vyplývajúce z pracovnej polohy, vystavenie opakovaným pohybom alebo únavným či bolestivým polohám, resp. nosenie alebo premiestňovanie ťažkých bremien – všetky tieto veľmi bežné rizikové faktory na pracoviskách môžu byť príčinou ochorení svalov a kostí. Vzhľadom na rozšírenosť výskytu porúch podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou je jasné, že je potrebné urobiť viac na zvýšenie informovanosti o prevencii. Odborový inšpektor BOZP Mgr. Ing. Ivan Černý informoval o ukončení kampane EU-OSHA na roky 2018 – 2019: Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky a o aktivitách ktoré NKOS realizovalo v rámci kampane. Prezentoval plánované aktivity v rámci novej kampne. Oboznámil účastníkov o zásadách práce s bremenami a ručnou manipuláciou s nimi. Zdvíhanie a prenášanie bremien je činnosť, ktorá predstavuje riziko poškodenia zdravia, chrbtice zamestnancov, najmä žien. Stále aktuálnym problémom je postavenie zástupcov zamestnancov pre BOZP a ich spolupráca so zamestnávateľom. Aktívne zapojenie zamestnancov do riešenia úloh bezpečnosti a ochrany zdravia je jedným zo základných princípov prístupu, ktorý je právne zakotvený v Zákone NR SR č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákonov. Ing. Radislav Kendera, PhD. informoval o praktickej aplikácií zákona o ochrane osobných údajov v škole a školských zariadeniach. Mgr. Daniel Markovič pezentoval možnosti využitia marketingových nástrojov v kampaniach a v prevencií BOZP. Záverom si účastníci mohli osvojiť praktické pohybové cvičenia na správne držanie tela, preventívnych cvičení pri sedavom spôsobe práce a pri práci s PC a kompenzačné cviky na regeneráciu staticky zaťažovaných častí podporno-pohybovej sústavy. Informuje Ivan Černý, odborový inšpektor BOZP.