NKOS sa pripojilo ku kampani

NKOS sa pripojilo ku kampani