BOZP

Príručka pre postup zamestnávateľov v prípade výskytu pracovných úrazov

30.10.2012 20:12
Príručka má poskytnúť zamestnávateľom potrebné informácie, prostredníctvom ktorých by zamestnávatelia vykonali všetky nevyhnutné opatrenia súvisiace s výskytom pracovných úrazov. Stiahnite si tu: pracovny_uraz.pdf (3 MB) zdroj www.ip.gov.sk/Download/dobraprax/pracovny_uraz.pdf  

Priebežné informácie o legislatívnej podobe a činnosti BOZP

24.10.2012 19:05
NKOS vo svojich postupoch a krokoch nekompromisne zastávali postoje, ktorých snahou bolo nedopustiť žiadne zníženie dosiahnutých štandardov v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorými je SR viazaná medzinárodnými záväzkami a členstvom v EÚ. Preto hlavným cieľom a činnosťou inštruktorov...

Európsky týždeň BOZP od 22. 10. - 26. 10. 2012

19.10.2012 10:21
Kampane Európskeho týždňa sa sústreďujú na propagáciu lepšej prevencie na úrovni pracoviska zapojením všetkých zainteresovaných. Kampaň bude  propagovať aktivity aj na školách, v iných výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v širšom spoločenstve výchovy a vzdelávania a upozorňovať na túto...

Postup ako podať sťažnosť na inšpektorát práce

19.10.2012 10:04
Podľa ust. § 3 zák.č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach je sťažnosť podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým - sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, - poukazuje na...

Seminár BOZP

12.07.2012 22:02
Správa zo seminára BOZP, ktorý sa uskutočnil dňa 15. – 16. 06. 2012 v Ružomberku. Na seminári sa zúčastnili zástupcovia BOZP z jednotlivých organizácií pôsobiacich na Slovensku v rámci NKOS. Seminár zahájil inšpektor BOZP NKOS p. Milan Tóth, ktorý predniesol organizačnú štruktúru BOZP na...

Stratégie v oblasti BOZP Nezávislých kresťanských odborov Slovenska a Európskej Únie

12.07.2012 21:26
Politika v oblasti BOZP nie je len záležitosťou zákonov a právnych predpisov – tie tvoria jej základ a musia sa uplatňovať na úrovni pracoviska. Ak sa však majú dosiahnuť merateľné zlepšenia pracovných podmienok a znížiť počet pracovných úrazov a chorôb z povolania, je potrebné...

Inšpektor BOZP

10.07.2012 17:17
Inšpektorom BOZP pre NKOS a jeho zväzy je p. Milan Tóth. Kontakt: 0903610321. nezavisl@stonline.sk  
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5