10. medzinárodný kongres KAB (Katolícke robotnícke hnutie)

24.11.2011 14:34

Dňa 22. 10. 2011 sa konal v Bratislave 10. medzinárodný kongres KAB, na ktorý bol ako hosť delegovaný za NKOS Milan Martinák. NKOS nadviazal po niekoľkoročnom prerušení stykov znovu kontakty so ZKRZ (Združenie kresťanských robotníkov a zamestnancov), ktoré kongres v Bratislave organizačne zabezpečovalo. Obnovenie spolupráce nastalo užasi pred pol rokom, kedy boli NKOS požiadané o to, aby spolu so ZKRZ zabezpečili v októbri 2012 v Bratislave seminár Európskeho hnutia kresťanských robotníkov ECWM (angl.) - EBCA (nem.) - MTCE (fr.), ktoré bolo založené ako súčasť mimovládnych organizácií v roku 1966 v Ríme. Aj z toho dôvodu pozvalo ZKRZ na kongres KAB aj zástupcu NKOS. Terajšími vedúcimi osobnosťami v ZKRZ sú predsedníčka Gabriela Javorová, tajomníčka Darina Cabadajová a Július Porubský, ktorý nadviazali na predchádzajúce vedenie, zastúpenéČavojským a Dubovanom.

Hlavnými referujúcimi boli Andreas Gjecaj z FCG (Frakcia kresťanských odborov) Rakúsko. Lidmila Němcová z KP (Křestan a práce) ČR, ktorá je zároveň členkou výboru ECWM a Daniel Dian, šéfredaktor časopisu „Duchovný pastier" zo SR.

Andreas Gjecaj pripomenul, že tento rok uplynulo 120 rokov od vydania encykliky Rerum novarum pápežom Levom XIII, ktorá sa zaoberá riešením sociálnych otázok v duchu sociálnej náuky cirkvi. Jeho encyklika je venovaná nielen kresťanom, ale ako to on sám v nej uvádza všetkým ľuďom dobrej vôle. Zdôraznil tiež, že kresťania majú ukázať, ako to môže ísť dobre v spoločnosti aj v čase hospodárskej krízy. Majú presadzovať ekosociálne hospodárstvo a správnu cestu do verejnosti a do politiky. Je potrebné vytvárať združenia - aliancie, ako bola napr. vytvorená Aliancia pre voľnú nedeľu. Úlohou kresťanov je postaviť sa na stranu slabých a usilovať o nastolenie spravodlivosti.

Lidmila Němcová poukázala na problémy mravnosti, chudoby, nespravodlivého rozdelenia práce, na krízu rodiny, rozvody a potraty. Hovorila o strácaní ideálov v ČR a o nutnosti hľadať alternatívy pre budúci vývoj.

Daniel Dian povedal, že cirkev sa má vyjadrovať k veciam, ktoré sa dotýkajú človeka, teda aj k politike. Evanjelizácia je spojená so sociálnoučinnosťou. Lev XIII sa v \"Rerum novarum\" zastával robotníkov. Vyslovil tiežnespokojnosť s tým, že NKOS majú v katolíckom Slovensku tak malý počet členov. (Spracoval Martinák)