2. akreditačná skúška učiteľov

12.06.2012 12:52

NKOS odpovedá na dotaz ohľadom možnosti vykonania 2. akreditačnej skúšky pre učiteľov.

Centrum celoživotného vzdelávania pri Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku zabezpečuje a poskytuje funkčný, efektívny, kvalitný a dostupný systém celoživotného vzdelávania a kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a ďalším cieľovým skupinám študujúcich v Slovenskej republike. V kontinuálnom vzdelávaní Katolícka Univerzita v Ružomberku vytvára logický systém prinášajúci skvalitnenie odbornosti pedagógov a riadiacich funkcionárov prostredníctvom vedných disciplín pedagogiky, psychológie, manažmentu a ekonomiky vzdelávania.

Bližšie info: www.pf.ku.sk/index.php/studium/kontinualne-vzdelavanie-uiteov.htmlhttps://www.pf.ku.sk/index.php/studium/kontinualne-vzdelavanie-uiteov.htmlhttps://www.pf.ku.sk/index.php/studium/kontinualne-vzdelavanie-uiteov.htmlhttps://www.pf.ku.sk/index.php/studium/kontinualne-vzdelavanie-uiteov.htmlhttps://www.pf.ku.sk/index.php/studium/kontinualne-vzdelavanie-uiteov.htmlhttps://www.pf.ku.sk/index.php/studium/kontinualne-vzdelavanie-uiteov.html

 

Ku konkrétnej otázke, vykonať 2.atestačnú skúšku:
1- podať žiadosť /potvrdená a podpísaná riaditeľom/ a doložiť overený doklad o prvej atestácii a 60-tich kreditov, práca v dvoch výtlačkoch a jedno CD
2- ak nemá dostačný počet kreditov, môže sa prihlásiť na edukačnú prípravu na vykonanie druhej atestácie a tu treba doložiť: prihlášku na edukačnú prípravu/potvrdená a podpísaná riaditeľom/ a overený doklad o prvej atestácii a 30-tich kreditov. Poabsolvovani prípravy si môže podať žiadosť o vykonanie atestácie.
poplatok za vykonanie atestácie činí 30 EUR
poplatok za edukačnú prípravu činí 129 EUR

S pozdravom a úctou Jana Kyselová štud.odd. kontakt: jana.kyselova@ku.sk