2. rokovanie ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

29.09.2015 14:23

Dňa 28. septembra 2015 sa uskutočnilo na Úrade vlády druhé rokovanie k návrhu Kolektívnej  zmluvy vyššieho stupňa (KZVS) na rok 2016:

  • pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
  • v štátnej službe.

Partnermi rokovania boli na jednej strane príslušné odborové zväzy a na druhej strane zástupcovia vlády, Združenia miest a obcí Slovenska a samosprávnych krajov. Za NKOS boli prítomní Mária Briganová, predsedníčka ZPŠaV NKOS a Stanislav Labjak, člen predsedníctva ZPŠaV.

Z ostatného rokovania 21. Júla 2015 zostali otvorené tri hlavné body:

1.      zvýšenie platových taríf

2.      zvýšenie odchodného

3.      zvýšenie sociálneho fondu o 0,25 %.

Po privítaní sa ujal slova minister financií Kažimír, ktorý otvorene hovoril o  makroekonomických ukazovateľoch ako aj problémoch, ktoré súvisia s členstvom v EÚ ako aj globálnych problémoch, ktoré nikto nečakal. Navrhol, že by sa tarifné mzdy zvýšili o 2,5%.

Zástupcovia odborov pôvodne navrhovali zvýšenie tarifných miezd o 7 % a preto nedošlo k dohode v bode zvýšenie tarifných miezd. Diskusia bola aj tom, či bude jednotné zvýšenie alebo sa bude diferencovať ako v minulých rokoch. Došlo k všeobecnému konsenzu, že zvýšenie taríf by malo byť v percentách a nie absolútne (pevnou sumou pre všetkých).

Konštatovalo sa, že je otvorený priestor pre dohodu o zvýšenie taríf v rozmedzí 2,5 až 5 % (čo je minimálna požiadavka školských odborárov).

Stanislav Labjak v diskusii za NKOS podporil zvýšenie taríf v školskom sektore a upozornil na skutočnosť, že zvýšenie taríf ani v minulosti často nemalo reálny prínos k zvyšovaniu čistého príjmu, lebo v dôsledku kompetencií zriaďovateľov škôl a nedostatku financií dochádzalo k znižovaniu osobných príplatkov zamestnancov v školskom sektore.

Rokovanie bude pokračovať v blízkej budúcnosti s cieľom dospieť k vzájomnej dohode.(Informuje Stano Labjak)