Ak zamestnávateľ nevymenoval zástupcov zamestnancov za bezpečnosť...

08.11.2016 17:51

Čo robiť ak zamestnávateľ nevymenoval zástupcov zamestnancov za bezpečnosť?

V zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len zákon o BOZP) majú zamestnanci právo vyjadrovať sa  k otázkam a problematike BOZP na pracovisku a prerokovávať so zamestnávateľom všetky otázky týkajúce sa bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci súvisiace s ich prácou a zúčastňovať sa na ich riešení.

Na zabezpečenie efektívnej spolupráce medzi zamestnávateľom a zamestnancami bol zákonom ustanovený inštitút zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť. Oprávnenia zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť sú uvedené v ustanovení § 19 ods. 3 zák. o BOZP.

Zástupca zamestnancov, pred tým, než začne uplatňovať svoje oprávnenia v zmysle zákona o BOZP, musí byť do svojej funkcie náležite kreovaný.

Zákon o BOZP  priznáva odborovej organizácii právo navrhnúť svojmu zamestnávateľovi zamestnancov, ktorí budú vykonávať túto funkciu. Zákonodarca následne ustanovuje povinnosť zamestnávateľovi vymenovať  zástupcu zamestnanca pre bezpečnosť, ako sa uvádza v ustanovení § 19, ods.1 zákona o BOZP „zamestnávateľ je povinný vymenovať jedného zamestnanca alebo viacerých zamestnancov za zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, a to na základe návrhu príslušného odborového orgánu.“

Zamestnávateľ nevymenovaním navrhnutých zamestnancov za zástupcov zamestnancov  pre bezpečnosť porušuje zákon číslo 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Zamestnávateľ ďalej  týmto nevymenovaním znemožňuje ustanovenie Komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 20 zákona číslo 124/2006 Z.z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pretože uvedenú komisiu tvoria zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a zástupcovia zamestnávateľa.

Je potrebné požiadať zamestnávateľa, aby si plnil ustanovenia zákona číslo 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a  v zmysle § 19 spomenutého zákona menoval navrhnutých zamestnancov ako zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť. Vymenovaním zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť  bude zároveň splnená podmienka pre  zriadenie Komisie pre bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci, ktorú v zmysle  zákona o BOZP tvoria aj zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť. V prípade ak zamestnávateľ ani potom tak neuskutoční, odborová organizácia sa môže obrátiť na príslušný Inšpektorát práce.

Odborový inšpektor BOZP Ing. Ivan Černý, bozp@nkos.sk, 0944 537 947