Ak zamestnávateľ nevymenoval zástupcov zamestnancov za bezpečnosť...(aktualizované)

20.12.2016 17:52

V zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len zákon o BOZP) majú zamestnanci právo vyjadrovať sa  k otázkam a problematike BOZP na pracovisku a prerokovávať so zamestnávateľom všetky otázky týkajúce sa bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci súvisiace s ich prácou a zúčastňovať sa na ich riešení.

Na zabezpečenie efektívnej spolupráce medzi zamestnávateľom a zamestnancami bol zákonom ustanovený inštitút zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť. Zástupca zamestnancov, pred tým, než začne uplatňovať svoje oprávnenia v zmysle zákona o BOZP, musí byť do svojej funkcie náležite kreovaný.

Zákon o BOZP  priznáva odborovej organizácii právo navrhnúť svojmu zamestnávateľovi zamestnancov, ktorí budú vykonávať túto funkciu. Zamestnávateľ je povinný vymenovať jedného zamestnanca alebo viacerých zamestnancov za zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, a to na základe návrhu príslušného odborového orgánu, zamestnaneckej rady alebo voľby zamestnancov, ak u zamestnávateľa nepôsobí odborový orgán alebo zamestnanecká rada. Zamestnanca možno navrhnúť alebo zvoliť za zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť len s jeho písomným súhlasom. (Zákon č 124/2006 Z.z. § 19 ods.1.) 

Koľko má byť zástupcov zamestnancov pre BOZP u zamestnávateľa?

Jeden zástupca zamestnancov pre bezpečnosť u zamestnávateľa, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností je uvedený v prílohe 1 môže zastupovať najviac 50 zamestnancov. U ostatných zamestnávateľov (napr. školy, úrady a bežné prevádzky) môže jeden zástupca zamestnancov pre bezpečnosť zastupovať viac ako 50 zamestnancov, ale  nie vac ako 100 zamestnancov. (Zákon č. 124/2006 Z. z. § 19 ods. 2) Vzhľadom na vyššie uvedené ustanovenie, má odborová organizácia možnosť navrhnú na vymenovanie zástupcov zamestnancov aj viac osôb ako je zákonom stanovený minimálny počet. V takom prípade má zamestnávateľ povinnosť vymenovať všetkých navrhnutých zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť napriek tomu, že ich počet prevyšuje minimálny počet zástupcov stanovený zákonom. No ani odborová organizácia by nemala ako seriózny sociálny partner robiť kroky, ktoré by boli v rozpore s účelom zákona.

Aké sú práva zástupcu zamestnancov pre BOZP v zmysle zákona č.124/2006 Z.z.?

  • vykonávať kontroly pracovísk a overovať plnenie opatrení z hľadiska zaistenia BOZP,
  • vyžadovať od zamestnávateľa informácie o skutočnostiach ovplyvňujúcich BOZP; tie môže prerokúvať s odborovou organizáciou alebo so zamestnaneckou radou, ktorá pôsobí u zamestnávateľa, a po dohode so zamestnávateľom aj s odborníkmi v danom odbore pod podmienkou, že sa nevyzradia utajované skutočnosti chránené osobitnými predpismi (§17 zákon č.215/2004 Z. z.),
  • spolupracovať so zamestnávateľom a predkladať návrhy na opatrenia na zvýšenie úrovne BOZP,
  • požadovať od zamestnávateľa odstránenie zistených nedostatkov; ak zamestnávateľ neodstráni nedostatky, na ktoré bol upozornený, je oprávnený dávať podnety príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru,
  • zúčastňovať sa na rokovaniach organizovaných zamestnávateľom týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vyšetrovania príčin vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania a ďalších udalostí podľa § 17, merania a hodnotenia faktorov pracovného prostredia, zúčastňovať sa na kontrolách vykonávaných príslušným inšpektorátom práce alebo príslušným orgánom dozoru a od zamestnávateľa požadovať informácie o výsledkoch a záveroch týchto kontrol a plnení uložených opatrení, meraní a hodnotení,
  •  predkladať pripomienky a návrhy príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru pri výkone inšpekcie práce alebo dozoru u zamestnávateľa.
Ako sa dozviem kto je zástupca zamestnancov pre BOZP na pracovisku?

Zamestnávateľ je povinný sprístupniť na svojich pracoviskách na obvyklom a voľne prístupnom mieste zoznam zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť spolu s uvedením pracoviska, na ktorom pracujú. (Zákon č. 124/2006 Z. z. § 19 ods. 6)

Ako sú chránení zástupcovia zamestnancov pre BOZP?

Zástupcovia zamestnancov sú v čase funkčného obdobia a počas šiestich mesiacov po jeho skončení chránení proti opatreniam, ktoré by ich mohli poškodzovať vrátane skončenia pracovného pomeru a ktoré by boli motivované ich postavením alebo činnosťou. Ak zamestnanec, s ktorým chce zamestnávateľ skončiť pracovný pomer výpoveďou alebo okamžitým zrušením, je členom príslušného odborového orgánu, alebo zamestnaneckej rady, resp. je zamestnanecký dôverník alebo zástupca zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zamestnávateľ požiada zástupcov zamestnancov o predchádzajúci súhlas na skončenie pracovného pomeru výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru.

 

Zamestnávateľ nevymenovaním navrhnutých zamestnancov za zástupcov zamestnancov  pre bezpečnosť porušuje zákon číslo 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Zamestnávateľ ďalej  týmto nevymenovaním znemožňuje ustanovenie Komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 20 zákona číslo 124/2006 Z.z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pretože uvedenú komisiu tvoria zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a zástupcovia zamestnávateľa.

Je potrebné požiadať zamestnávateľa, aby si plnil ustanovenia zákona číslo 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a  v zmysle § 19 spomenutého zákona menoval navrhnutých zamestnancov ako zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť. Vymenovaním zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť  bude zároveň splnená podmienka pre  zriadenie Komisie pre bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci, ktorú v zmysle  zákona o BOZP tvoria aj zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť. V prípade ak zamestnávateľ ani potom tak neuskutoční, odborová organizácia sa môže obrátiť na príslušný Inšpektorát práce.

Odborový inšpektor BOZP Ing. Ivan Černý, bozp@nkos.sk, 0944 537 947