Ako postupovať v prípade, keď je vyhlásený núdzový stav?

04.01.2012 19:07

Ako postupovať v prípade, keď je vyhlásený núdzový stav? To je otázka, s ktorou si nevedia poradiť mnohí zamestnávatelia. Ako majú postupovať napríklad pri odmeňovaní či nariadení pracovnej povinnosti. Počas krízového obdobia totiž platí, že zamestnanec musí prísť do práce a plniť si úlohy.

V prípade vyhlásenia núdzového stavu sa zamestnávatelia riadia ústavným zákonom o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, zákonom o hospodárskej mobilizácii a zákonom o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
Počas núdzového stavu je zamestnanec povinný zotrvať v zamestnaní a vykonávať prácu. Fyzická osoba je tiež povinná zotrvať v pracovnom pomere alebo v inom pracovnom vzťahu a plniť úlohy nevyhnutné na zvládnutie krízovej situácie na mieste a v rozsahu uloženom v príkaze počas núdzového stavu. To platí aj v prípade, keď je zamestnanec vo výpovednej dobe. Jeho povinnosťou je dostaviť sa na miesto výkonu práce a plniť úlohy v období krízovej situácie. Aj lekári počas nedávnych krízových udalostí boli povinní nastúpiť do práce, ak ich zamestnávateľ plnil opatrenia hospodárskej mobilizácie a príkazom obvodného úradu im bolo nariadené vykonávať pracovnú povinnosť.

Mzdu by mal počas núdzového stavu poskytnúť zamestnávateľ. Odmeňovanie za pracovnú povinnosť upravujú osobitné predpisy (Zákonník práce, zákon o štátnej službe a zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme) s výnimkou ustanovení o maximálnej dĺžke pracovného času a ustanovení o dovolenke. V prípade dohody sa môže odmena za pracovnú povinnosť poskytnúť aj inou ako peňažnou formou.

V krízovej situácii môžu ústavné orgány na jej riešenie vyhlásiť núdzový stav, kedy vláda môže obmedziť základné práva a slobody, napríklad uložiť pracovnú povinnosť na výkon zdravotnej starostlivosti a zakázať uplatňovanie práva na štrajk.

Spracované: MPSVaR SR