Ciele a prínosy projektu Nová šanca

24.11.2011 15:41

Projekt Nová šanca  - Vzdelávanie trénerov pre oblasť neformálneho vzdelávania,  predstavuje modelový program pre trénerov a učiteľov, ktorí pôsobia, alebo chcú pôsobiť v oblasti neformálneho vzdelávania, sa blíži do svojej záverečnej časti. Aby sme naplnili ciele projektu, v roku 2008 a 2009 sme vykonali nasledovné aktivity. Skupina trénerov z NKOS sa zúčastnila 3 medzinárodných tréningov na Cypre, v Bulharsku a na Slovensku. 3 medzinárodné tímy (z odborových organizácií zo Slovenska, Cypru a Bulharska) pracovali pod vedením prof. Rumena Valcheva z Open Education Center. Na Slovensku sme zrealizovali 5 národných tréningov v Trnave, Nových Zámkoch, Košiciach a Spišskej Kapitule. Pre účastníkov vzdelávania sme pripravili študijný materiál. Na základe získaných vedomostí sme vytvorili 4 projekty. Centrum NKOS bolo zodpovedné za realizáciu projektu nasledovných dvoch projektov: Dobrý deň volám sa Internet, na ktorom sa zástupcovia naučili pracovať s internetom a projekt Marketing pre odborové organizácie, cieľom ktorého je príprava propagačných materiálov pre NKOS. Odborový zväz KOVO METAL NKOS zrealizoval projekt Bezpečná práca, v rámci ktorého boli účastníci  informovaní o možnostiach ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. OZ ZPŠaV NKOS zrealizoval projekt, ktorého cieľom je zvýšenie kreatívnosti učiteľov. Dvaja účastníci sa zúčastnili študijného pobytu na Cypre, 6 účastníci sa zúčastnili študijného pobytu v Bulharsku. Kolegovia z Bulharska a Cypru sa zúčastnili študijného pobytu v Spišskej Kapitule. 4. - 6. septembra 2009 sme v Spišskej Kapituly uskutočnili národná konferencia, ktorej sa zúčastnili hostia z Cypru a Bulharska. Výsledky projektu boli prezentované na web stránke a v časopise Kresťanský odborár aj v EZA. Do projektu sme zapojili i mladých ľudí a študentov a vytvorili sme klub mladých kresťanských odborárov.  V novembri 2009 sa projekt oficiálne ukončil.

Prínos projektu pre NKOS je najmä v nasledovných oblastiach:

  • poskytnutie možnosti učiteľom a pracovníkom školstva uplatniť sa v prostredí neformálneho vzdelávania
  • nadobudnutie vedomostí v oblastiach nadefinovaných v projekte
  • získanie vedomostí a zlepšenie zručností v oblasti projektového manažmentu a riadenia EU projektov
  • zvýšenie záujmu mladých ľudí pre prácu v oblasti neformálneho vzdelávania a vzdelávania v oblasti posilnenia sociálneho dialógu
  • inštitucionálny rozvoj organizácie
  • zlepšenie komunikácie v internom a externom prostredí
  • aplikácia teoretických vedomosti a získaných zručností v 4 malých projektoch
  • získanie a upevnenie partnerstiev a odstraňovanie jazykových bariér a interkulturálnych rozdielov

 

Tu si môžete stiahnuť vytvorený manuál 

Príprava trénerov dospelých pôsobiacich v oblasti neformálneho vzdelávania  manual.pdf (1,9 MB)