Členovia OZ NKOS KOVO-METAL vo Varšave

03.05.2018 17:46

Na seminári  Veková rôznorodosť- výzvy a očakávania sociálnych partnerov v dňoch 23. - 25. 04. 2018 v Poľsku sa zúčastnili: Milan Tóth – tajomník OZ NKOS KOVO - METAL, Milan Beregszászi – predseda OZ NKOS KOVO - METAL, Róbert Mikloš – člen OZ NKOS KOVO – METAL, Jozef Pastirčák – člen OZ NKOS KOVO – METAL a zástupcovia z 11 krajín. Celkový počet účastníkov bol 40, z toho bolo 8 lektorov. Priebeh seminára a tlmočenie bolo zabezpečené v troch jazykoch. 

Seminár sa začal dňa 23. 04. 2018 o 13:40 registráciou účastníkov. Otvorenie previedol  p. Jerzy Jaworski, viceprezident národnej komisie Solidarnosc, ktorý zároveň privítal aj všetkých účastníkov seminára. Po ňom privítali účastníkov aj p. Józef Mozolewski  viceprezident EZA a p. Andrzej Kropiwnicki – prezident Mazowszkého regiónu - Solidarnosc. S prvou prednáškou vystúpil p. Jozef Niemec – EKZZ, Poľsko na tému: Podpora spravodlivosti a solidarity medzi generáciami zo strany sociálnych partnerov: hlavné trendy a výzvy v EÚ z pohľadu vydania správy o zamestnanosti a sociálnom rozvoji v roku 2017. Po jeho prednáške nasledovala nasledovali séria otázok a odpovedí. Po prestávke vystúpili so svojou prednáškou p. Matt flynn, profesor z Univerzity v Hull, Anglicko a p. Dr. Izabela Warwas z Univerzity v Lodzi, Poľsko na tému: Politika trhu práce pre Age manažment: analýza plánovaných a realizovaných iniciatív na riadenie rozmanitosti vrátane aspektu vekového manažmentu. Nasledovali otázky účastníkov seminára a prebehla spätná väzba. Nasledovalo zhrnutie a vyhodnotenie prvého dňa seminára.

Druhý deň seminára otvoril p. Slowomir Adamczyk z komisie krajovej Solidarnosc, Poľsko. S prednáškami vystúpili p. Luciana Vasilescu, CNSLR Fratia z Rumunska, p. Milana Tótha ml., NKOS zo Slovenska a p. Martina Hermosa, HGT Španielsko na tému: Politika trhu práce pre Age manažment: analýza plánovaných a realizovaných iniciatív na riadenie rozmanitosti vrátane aspektu vekového manažmentu. Príklady z jednotlivých krajín účastníkov seminára. Nasledovala séria otázok a odpovedí účastníkov seminára. Po obede nasledovala prednáška na tému: Autonómna rámcová dohoda európskych sociálnych partnerov o aktívnom starnutí a medzigeneračný prístup - skúsenosti s rokovaniami, ktorú prezentovala p. Juliane Bir z ETUC. Nasledovala diskusia, do ktorej sa zapojili zástupcovia z jednotlivých zúčastnených krajín. Po prestávke nasledovala panelová diskusia na tému: Podmienky potrebné na implementáciu dohody v Poľsku. Účastníci panelu: zástupcovia poľských sociálnych partnerov / členovia Rady pre národný sociálny dialóg. Do panelovej diskusie sa zapojili aj účastníci seminára, kde sa hlavne zaujímali o doterajších úspechoch a úskaliach na implemetovanie tejto dohody v Poľsku. Po krátkej prestávke nasledoval druhý panel na tému: Skúsenosti s vyjednávaním stratégií / dohôd o dôchodkovom veku v spoločnostiach. Účastníci panelu: zástupcovia autonómneho dialógu a vedeckých inštitúcií. Do panelovej diskusie sa zapojili p. Diererik Brink, koordinátor  CNVO z Holandska, p. Teresa Kowalska, Solidarnosc v spoločnosti Agros Nova Sp.a p. Rudolf Grec, Solidarnosc v spoločnosti Philip Morris Poľsko.Po panelovej diskusii, do ktorej sa zapojili všetci účastníci seminára nasledovalo zhrnutie a vyhodnotenie druhého dňa seminára.

Posledný deň seminára otvorila p. Elzbieta Wiegl, ktorá začala diskusiu na záverečné odporúčanie pre sociálnych partnerov. Po diskusii do ktorej sa zapojili všetci účastníci seminára sa prijali odporúčania, ktoré budú zaslané sociálnym partnerom. Na záver sa p. Elzbieta Wiegl sa poďakovala všetkým účastníkom seminára za aktívnu účasť. Milan Tóth, tajomník OZ NKOS KOVO - METAL.

Na stiahnutie: National case NKOS Slovakia.doc