Čo umožňuje existencia ZPŠaV školským pracovníkom ?

26.11.2011 17:10
 • Cestou základných organizácií (v skratke ZO) rokovať s vedením školy o podmienkach vzájomnej spolupráce a na základe rokovania  písomne uzatvárať kolektívne zmluvy, ktoré sa musia dodržiavať. Prostredníctvom predsedníctva ZPŠaV NKOS podieľať sa na uzatváraní kolektívnych zmlúv so školskými odbormi vyšších územných celkov, s ministerstvom školstva a s vládou SR.

 • Dávať stanovisko vedeniu školy k pracovnoprávnym otázkam uvedeným v Zákonníku práce.
 • Spolurozhodovať s riaditeľstvom školy o tvorbe a použití sociálneho fondu.
 • Mať svojho zástupcu v rade školy.
 • Spolurozhodovať cestou predsedníctva ZPŠaV  o povolení nadčasových hodín pre pracovníkov školy nad limit stanovený Zákonníkom práce.
 • Kontrolovať a vyžadovať zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri plnení školských povinností.
 • Brániť sa zákonnými prostriedkami proti nesprávnym rozhodnutiam a nesprávnym aplikáciám zákonov v škole i na vyšších stupňoch riadenia školstva.
 • Lepšie uplatňovať princíp spravodlivosti na svojom pracovisku a vytvárať tak priaznivejšie ovzdušie.
 • Lepšie sa brániť proti nespravodlivému prepusteniu z práce, nespravodlivému rozhodnutiu v otázkach mzdy, či mylnému hodnoteniu zo strany vedenia školy alebo vyšších stupňov riadenia školstva, pretože to ťažko dokáže jednotlivec sám, bez pomoci odborov.  Nie každý dobre pozná zákony a má také duševné schopnosti i finančné možnosti aby  sa sám dokázal obhajovať.
 • Získať právnu radu a pomoc cestou predsedníctva ZPŠaV.
 • Obhajovať práva žien cestou koordinátorky aktivít žien pri ZPŠaV, ktorá spolupracuje s celosvetovou odborovou organizáciou žien.
 • Zúčastňovať sa vzdelávania v sociálnej a pracovnoprávnej oblasti cestou predsedníctva ZPŠaV.
 •  Získavať informácie v sociálnej, pracovnoprávnej a mzdovej oblasti i o činnosti ZPŠaV prostredníctvom mesačne vydávaných informačných listov „INFO" a občasne vydávaného časopisu „Kresťanský odborár".
 • Spolupracovať s kresťanskými odborovými organizáciami a školami v zahraničí.

Na stiahnutie Prečo sú potrebné Nezávislé kresťanské odbory Slovenska na cirkevných školách