Dobrovoľníctvo a BOZP

05.08.2015 17:28

    V súčasnosti čoraz viac ľudí využíva ako spôsob odreagovania od bežného života, plného zhonu a naháňania sa za hmotným blahobytom, dobrovoľnícku prácu. Niekto pracuje s deťmi a mládežou, niekto opravuje staré kláštory, niekto chráni prírodu. Hoci všetci pracujú zadarmo, teda nedostávajú žiadny plat, majú nárok na určité materiálne zabezpečenie a vysielajúca organizácia (napr. nezisková organizácia, občianske združenie, škola, školské zariadenie a pod.) a prijímateľ dobrovoľníckej pomoci majú voči dobrovoľníkom aj nejaké povinnosti. Dobrovoľnícku činnosť, právne vzťahy pri poskytovaní  služieb, činností a iných výkonov dobrovoľníkom upravuje zákon o dobrovoľníctve č. 406/2011 Z.z.

    Dobrovoľníkom je v zmysle § 2 zákona fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku prácu založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom. Dobrovoľnícka činnosť sa vykonáva najmä v oblasti sociálnej, výchovnej, ekologickej, ochranárskej, zdravotnej, kultúrnej, športovej a administratívnej.

    Dobrovoľnícka práca nie je činnosť vykonávaná medzi manželmi alebo medzi blízkymi osobami, vzájomná občianska alebo susedská výpomoc, činnosť vykonávaná osobami, ktoré ešte nedovŕšili vek 15 rokov a činnosť vykonávaná v rámci študijných povinností. Takisto dobrovoľníckou prácou nie je činnosť vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu, v štátnozamestnaneckom pomere, v služobnom pomere a činnosť vykonávaná v rámci podnikania alebo inej zárobkovej činnosti.

            Kto môže byť dobrovoľníkom?

    Fyzická osoba, ktorá dovŕšila minimálne vek 15 rokov – ak nemá ešte dovŕšených 18 rokov veku, môže dobrovoľnícku činnosť vykonávať len so súhlasom svojho zákonného zástupcu a len pod dohľadom zodpovednej plnoletej fyzickej osoby. Dobrovoľnícku činnosť môže na území Slovenskej republiky vykonávať aj dobrovoľník, ktorý nie je štátnym občanom nášho štátu, ak spĺňa podmienky na pobyt v Slovenskej republike ustanovené osobitným predpisom – v tomto prípade zákonom o pobyte cudzincov č. 48/2002 Z.z. v znení neskorších prepisov.

                Musí mať zmluva o dobrovoľníckej práci písomnú formu?

    V prípade, že dobrovoľník svoju činnosť vykonáva na území Slovenska, zákon pripúšťa aj ústnu formu (§6, ods.4), vtedy musí byť medzi dobrovoľníkom a vysielajúcou organizáciou alebo prijímateľom dobrovoľníckej činnosti dohodnuté miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti. Ak ide o dobrovoľnícku činnosť, ktorú bude dobrovoľník vykonávať v cudzine, zmluva musí mať vždy písomnú formu, inak je zmluva neplatná. V prípade dobrovoľníka mladšieho ako 18 rokov, zmluvu zaňho uzatvára jeho zákonný zástupca.

                Čo má obsahovať písomná zmluva?

Zmluva uzatvorená písomne musí  v zmysle § 6 ods. 2 zákona obsahovať najmä tieto údaje:

 • Meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a adresu bydliska dobrovoľníka, ak sa odlišuje od adresy trvalého pobytu.
 • Označenie vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti s uvedením názvu, sídla, identifikačného čísla a fyzickej osoby konať za právnickú osobu alebo mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy trvalého pobytu, ak je prijímateľom dobrovoľníckej činnosti fyzická osoba.
 • Miesto, obsah, trvanie dobrovoľníckej činnosti a označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, ak je zmluva uzatvorená s vysielajúcou organizáciou.
 • Materiálne zabezpečenie dobrovoľníka, ak bolo dohodnuté, najmä spôsob stravovania a ubytovania dobrovoľníka, spôsob dopravy alebo úhradu cestovných náhrad spojených s cestou na miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti, alebo poskytnutia jednotného oblečenia alebo iného osobného vybavenia.
 • Dôvody a spôsob predčasného skončenia dobrovoľníckej činnosti.
 • Iné údaje o dôležitých skutočnostiach, ktoré sú pre vykonávanie dobrovoľníckej činnosti nevyhnutné a ktoré sú preventívne z hľadiska ochrany života alebo zdravia dobrovoľníka, najmä vykonanie inštruktáže, výcviku, školenia alebo inej odbornej prípravy, umožnenie styku s kontaktnou osobou vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.
 • Zmluva môže obsahovať aj záväzok vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, že uhradí dobrovoľníkovi vynaložené náklady na dobrovoľné nemocenské, dôchodkové, zdravotné poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti, ak mu vznikli a uhrádza ich počas výkonu dobrovoľníckej činnosti.

                

            Čas na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti

    Dobrovoľnícku činnosť môžete vykonávať v čase svojho voľna, počas dovolenky alebo môžete zamestnávateľa požiadať o pracovné voľno na výkon činnosti vykonávanej na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti v pracovnom čase. Pracovné voľno poskytnuté za týchto podmienok (§ 138a zák. č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších zákonov), sa nepovažuje za výkon práce a zamestnancovi zaň nepatrí mzda ani náhrada mzdy.

                Povinnosti vysielajúcej organizácie a prijímateľa dobrovoľníckej činnosti v oblasti BOZP

    Vysielajúca organizácia a prijímateľ dobrovoľníckej pomoci sú povinní zabezpečiť plnenie povinností a opatrení v zmysle § 2, ods. 2, písm. c), zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov, v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia dobrovoľníka pri výkone dobrovoľníckej činnosti tak, aby dobrovoľnícku činnosť dobrovoľník vykonával v podmienkach neohrozujúcich jeho život a zdravie vzhľadom na druh a povahu dobrovoľníckej činnosti.

    Povinnosť zabezpečiť plnenie povinností a opatrení na zaistenie BOZP v dobrovoľníckej činnosti v nevyhnutnom rozsahu znamená predovšetkým povinnosť vysielajúcej organizácie a prijímateľa dobrovoľníckej činnosti oboznámiť dobrovoľníka najmä:

 •  s potrebnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP,
 • ·so zásadami bezpečnej práce,
 • ·so zásadami ochrany zdravia pri práci,
 •  so zásadami bezpečného správania sa na pracovisku,
 • ·s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť,
 • ·s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou pred nimi,
 • ·so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo    zdravie zamestnanca,
 • ·s postupom pri vzniku úrazu, mimoriadnej udalosti, havárie, poruchy...,
 • s pracoviskom, v ktorom bude vykonávať dobrovoľnícku činnosť ( priestory, schodiská, výťahy, únikové východy, určené trasy na presuny, zakázané trasy,...),
 • so spôsobom komunikácie ( kontaktné osoby, zoznam pracovníkov, .....).

    

    Vysielajúca organizácia a prijímateľ dobrovoľníckej pomoci je v zmysle §7 (takisto ako zamestnávateľ) povinná pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého dobrovoľníka s hore uvedenými  predpismi, zásadami, postupmi a znalosťami. V praxi to znamená, že každý dobrovoľník musí pred začiatkom svojej dobrovoľníckej činnosti absolvovať školenie o BOZP  k výkonu svojej činnosti na danom pracovisku. Záznam o školení dobrovoľníka o BOZP bude vyhotovený písomne, bude obsahovať predmet školenia a podpisy zúčastnených osôb.

    V prípade pracovného úrazu dobrovoľníka je postup taký istý  ako pri úraze zamestnanca a vysielajúca organizácia a prijímateľ dobrovoľníckej činnosti postupuje pri úraze ako zamestnávateľ ( §17 zákona o BOZP a § 195 zákonníka práce ).

    Želám Vám príjemnú a bez nehodovú dobrovoľnícku prácu, ktorá utuží Vaše telo a obohatí Vašu dušu.

Verzia pre tlač: Dobrovoľníctvo a BOZP verzia pre tlač.doc 

V prípade  konkrétnych otázok píšte na bozp@nkos.sk alebo telefonujte 0944537947

Ing. Ivan Černý, Odborový inšpektor BOZP pre ZPŠaV NKOS

Zdroje: www.safework.gov.sk