Dodatok ku kolektívnej zmluve podpísal aj predseda ZO OZ NKOS KOVO – METAL U. S. Steel Košice Milan Beregszászi.

16.08.2016 13:44

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na obdobie od 1. apríla 2016 do 31. marca 2020 podpísali v piatok 12. augusta 2016 prezident U. S. Steel Košice Scott Buckiso, viceprezident pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania a konateľ spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. Miroslav Kiraľvarga a predseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Mikuláš Hintoš a predseda ZO OZ NKOS KOVO – METAL U. S. Steel Košice Milan Beregszászi.

Dodatok konkretizuje zmeny a doplnky týkajúce sa mzdových foriem, a to jednorazovej mzdy za odpracované roky a podnecujúcej odmeny pri trvalej zmene pracovnej činnosti zamestnanca spojenej s jeho premiestnením z pracovného miesta v kategórii THZ na pracovné miesto v kategórii R.

Kompletné znenie dodatku uverejňujeme v dnešnej Oceli východu na strane 2. Dodatok kolektívnej zmluvy nadobudol platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami – zástupcami zamestnancov – Radou odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice a ZO OZ NKOS KOVO – METAL U. S. Steel Košice a zamestnávateľom – U. S. Steel Košice, s.r.o., U. S. Steel Košice – SBS, s.r.o., U. S. Steel Košice – Labortest, s.r.o. a účinnosť od 16. 8. 2016.(Zdroj Ocel východu. https://www.usske.sk/sk/clanok/jednorazova-mzda-za-odpracovane-roky-a-podnecujuca-odmena)