Európske zamestnanecké trendy v politike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Košice 16.-19. máj 2013

19.05.2013 16:16

Organizátormi tohto významného medzinárodného podujatia boli Nezávislé kresťanské odbory Slovenska (NKOS), Európske centrum pre otázky zamestnancov (EZA) s podporou Európskej únie a Svetovej organizácie pracujúcich (WOW). Seminára sa zúčastnilo vyše 80 pozvaných hostí zo Slovenska a zo zahraničia.

             Seminár otvorila prezidentka NKOS Ľubica Černá, za EZA viceprezidentka Janina Svedenie a za WOW Günther Trausnitz. Pozdravný list jubilujúcim NKOS od  COC (Belgicko)  tlmočil Gust Van Dongen. Ocenil dobrú spoluprácu NKOS s COC, prisľúbil i do budúcnosti pomoc pri dosahovaní cieľov pri zlepšovaní podmienok práce na Slovensku a zaželal NKOS veľa úspechov.

            Janina Svedenie v úvodnej prednáške zdôraznila, že v súčasnom období krízy je úlohou odborov hľadanie nových sociálnych modelov. Náklady na sociálne problémy neprinášajú želané výsledky. EZA si stanovuje dva základné ciele: podporiť sociálny dialóg  a podporovať sociálne programy a ich integráciu. Dôraz kladie nielen na rast pracovných miest, ale aj na lepšie pracovné miesta a na bezpečnosť pri práci.

            Prezidentka NKOS vyzvala členov NKOS z US Steel Košice, aby informovali o situácii na ich pracovisku. US Steel Košice sú podnik s nulovou toleranciou úrazov a dobrým sociálnym dialógom. Časť registrovaných účastníkov odišla na návštevu tohto podniku.

            Program seminára prebiehal v tematických paneloch s pripravenými odbornými referátmi, na ktoré živo a spontánne reagovali účastníci konferencie. K  téme I. panela  - 4 piliere dôstojnej práce - práva, zamestnanie, sociálna ochrana a sociálny dialóg (moderátor Radislav Kendera) vystúpila viceprezidentka NKOS,  predsedníčka OZ ZPŠaV  Mária Briganová. Uviedla, že za uplatnenie svojich práv musí dnes zamestnanec ustavične bojovať, jednotlivec je bezmocný, potrebuje svoje zastupiteľské orgány - hlavne odborové organizácie. Informovala aj o činnosti NKOS a vyzdvihla význam spolupráce so zahraničnými partnermi EZA, OZA, COC, ACU. S referátom vystúpil aj S. Labjak , predseda ZO NKOS v Ústave pamäti národa. Hovoril o ťažkých zápasoch v tejto inštitúcii, o snahe vytlačiť dlhodobých  zásadových a  kresťansky orientovaných zamestnancov, o mobbingu, ktorý trvá už desať rokov. O začiatkoch odborovej organizácie NKOS v US Steel Košice hovoril p. Martin Harman.

            II. panel -  Eliminácia psychosociálnej záťaže zamestnancov pri práci moderovala  Ľuboslava Šrámková.  Kristína Huttová hovorila o násilí a útokoch na učiteľov zo strany žiakov i rodičov, Eva Veselská o syndróme vyhorenia a ochrane pred stresom, G.Van Dongen o veľkej preťaženosti učiteľov v Belgicku a o predlžovaní pracovného veku zamestnancov. Reakcie účastníkov potvrdili závažnosť tejto problematiky v súčasnosti. Ochrana pracujúcich a ich ohodnotenie sú  veľmi nízke.

            III. panel - Spolupráca sociálnych partnerov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vytváranie podmienok pre dôstojnú prácu v Európe moderoval Ing Milan Tóth jr.  Antonio Manuel Carita Franco z Portugalska informoval o zákonoch v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Portugalsku, kde je 2x ročne povinná diskusia písomnou formou s každým pracovníkom o jeho pracovných podmienkach. Benke Ágnes z Maďarska hovorila o pracovných podmienkach v MOLL, kde sú bezpečnostné školenia každé tri mesiace.  GünterTraussnitz (WOW)  hovoril o povinnom členstve v jednej z organizácií zastrešujúcich odbory, ktoré spolupracujú aj pri tvorbe zákonov. Matthias Homey (EZA)  upozornil na psychosociálne choroby vyplývajúce z preťaženosti zamestnancov - týždenná pracovná doba je dlhšia ako pred 15 rokmi, nefungujú komplexné sociálne vzťahy, čo spôsobuje stres. Keďže sa diskusia predĺžila, pokračovalo sa bez prestávky.

            V kľúčovom prejave dňa vystúpil prorektor Trnavskej univerzity profesor Milan Katuninec, zakladajúci člen a prvý predseda NKOS. V erudovanej prednáške priniesol pohľad na cestu vzniku kresťanských odborov na Slovensku a históriu vzniku NKOS. Zdôraznil, že NKOS  ideovo vychádzajú zo sociálnej náuky cirkvi, najmä z encykliky Leva XIII. Rerum novarum (1891), ale politicky nie sú závislé od žiadnej politickej strany. Pripomenul aj myšlienky súčasného pápeža Františka, ktorý odsúdil razantnú diktatúru ekonomiky a peňazí. Na prednášku reagovali prítomní živou a bohatou diskusiou.

Večerný program bol venovaný oslave 20. výročia vzniku NKOS. V oficiálnej časti boli ocenení zaslúžilí členovia NKOS aj osobnosti zo zahraničia, ktoré počas 20 rokov významne prispeli k vzniku a činnosti NKOS.  Za dlhoročnú prácu a zásluhy boli ocenení: Mária Briganová, Milan Tóth, Kristína Huttová, Milan Martinák, Marián Sasák, Terézia Bajtošová a Milan Katuninec. S pozdravným príhovorom vystúpil aj čestný hosť, predseda KDH Ján Figeľ. V neoficiálnej časti pokračoval oslavný večer bohatým kultúrnym programom a voľnou zábavou účastníkov konferencie a pozvaných hostí.

V sobotu 18.5.2013 vystúpil prorektor Katolíckej univerzity v Ružomberku doc. Robert Lapko, ThD., PhD. s prednáškou Spiritualita práce. Aktuálne pripomenul myšlienky pápeža Františka z homílie dňa 13.5. t. r. , v ktorej odsúdil vykorisťovateľské podmienky práce v niektorých krajinách, osobitne v Bangladéši. Zdôraznil, že nezamestnanosť oberá človeka o ľudskú dôstojnosť.

            V poslednom paneli Európske zamestnávateľské trendy s moderátorkou Ľ. Černou vystúpil František Balderin (ČR) - pripomenul snahu o obchádzanie zákonov v podnikateľskom a pracovnom prostredí a krízu rodiny. Riešenie problémov súčasného sveta vidí v návrate ku kresťanským koreňom. Mara Erdelj (Srbsko) hovorila o situácii v Srbsku. Pracovný trh je slabý, 63 % mladých chce odísť za prácou do zahraničia, strach o zamestnanie núti ľudí prijať prácu za hocijakých podmienok, pracujú v permanentnom strese. Odbory nie sú vítané. Nicolae Prodan (Rumunsko) hovorila o snahe ich odborov vplývať na harmonizáciu legislatívy štátu a EU. Delegátka z Cypru Zoulla Kalozoihovorila o najvyššom poklese výroby v r. 2012 a nárastu nezamestnanosti z 5% na 14%. Problém imigrácie sa snažia riešiť využitím kvalifikácie migrantov, využívajú podporné fondy EU na tvorbu zamestnaneckých miest. Ľ. Černá upozornila na ohrozenie ľudí pracujúcich bez riadnych zmlúv, sú bez ochrany pri úrazoch a chorobách.

            Posledným bodom programu bola prednáška doc. ThDr. Martina Uhaľa z Inštitútu aplikovanej etiky Alexandra Spesza, TF KU Košice na tému Rešpekt ľudskej dôstojnosti ako najvyššia forma kultúry práce. V erudovanej prednáške vysvetlil základ sociálnej náuky cirkvi: zamestnať každého, kto je schopný pracovať. Uviedol 5 podmienok spravodlivej mzdy: 1. platná pracovná zmluva, 2. výkonnosť zamestnanca, 3. výška zodpovednosti, 4. možnosti firmy, 5. možnosti odvetvia. Ponúkol podnetné myšlienky o možnosti práce odborov: nielen boj za vyššiu mzdu, ale aj pomoc pri narábaní s financiami - pomoc pri investovaní: odbory v USA vlastnia dôchodkové fondy. Na túto prednášku reagovali v bohatej diskusii viacerí účastníci konferencie. Profesor M.  Katuninec poďakoval za vynikajúcu prednášku, v ktorej zaznelo zrozumiteľné spracovanie aktuálnej témy, čo v súčasnej cirkvi chýba. Prednášajúci na viaceré podnety odpovedal, že aj súčasná hierarchická cirkev sa musí vyvíjať, prostredie cirkvi musí vyzrievať. Cirkev musí reagovať a odpovedať na podnety, hľadať riešenia. Táto záverečná časť konferencie bola najživšia , najspontánnejšia, vyvolala veľký záujem. Prednášajúci otvoril témy, ktoré rezonujú v súčasnom období krízy a môžu priniesť riešenia  súčasných ťažkých ekonomických a sociálnych problémov Európy a sveta.

             V záverečnej časti prezidentka NKOS  Ľ. Černá zhodnotila naplnenie cieľov  tejto konferencie. Vyzdvihla vysokú kvalitu a bohatstvo podnetov referátov i diskusie. Výborne pripravený progeam priniesol výmenu skúseností odborárov z rôznych krajín Európy, poskytol možnosť oboznámiť sa s konkrétnym zabezpečením sociálnych trendov v reálnych podmienkach U.S.Steel Košice,  upozornil na závažnosť problematiky psychosociálnej záťaže zamestnancov,  najmä v oblasti školstva a ukázal aj niektoré možnosti riešenia i nové úlohy Cirkvi  pri tvorbe a  aplikácii sociálnych programov v súčasných zamestnaneckých trendoch.

            Poďakovala organizátorom - EZA, Janine Svedenie, kolegom z  ČR, všetkým  zahraničným kolegom, organizačnému tímu pána Milana Tótha, viceprezidenta NKOS a všetkým účastníkom konferencie za úspešný a kvalitnú konferenciu.

            Posledným bodom programu konferencie bol návšteva sociálneho projektu - prehliadka tokajskej oblasti Ostrožovič. (zaznamenala Dr. Eva Veselská)

 

Reakcie pozvaných hostí:

Dear Lubica Cerna. Allow me to congratulate you once again to celebrate the 20 years of the NKOS. The seminar was very interesting, very well organized. I had the opportunity to meet many people in a very pleasant way. To know the traditions of Kosice was very pleasant. Thank you very much for everything. Best regards, Nicolae Prodan, Romania

Vážená pani prezidentka NKOS, milá Ľubica, vážený pán viceprezident NKOS, milý Milan, dovoľte mi touto cestou úprimné Vám poďakovať za možnosť zúčastniť sa a aktívne vystúpiť na medzinárodnom seminári, ktorý sa pri príležitosti 20. výročia NKOS uskutočnil v Košiciach. Pracovná i slávnostná časť tohto
významného podujatia mala vysokú kvalitu a som presvedčený, že prispela k pozitívnej prezentácií našej odborovej organizácie na Slovensku ako aj na medzinárodnej úrovni. Do ďalších rokov želám NKOS veľa úspechov a Vám najmä obetavých spolupracovníkov a silu vo Vašich aktivitách v prospech členov našich odborov ako aj všetkých, ktorým sa snažíte pomáhať v ich zložitej situácii. V hlbokej úcte Milan Katuninec.

Dear Ljubica, dear Milan, on behalf of the Serbian delegation, I would like to thank you very much for everything you have done during our stay in Košice. It was our pleasure to participate at the seminar and to enjoy in socializing with all colleagues from different countries. You have put a lot of efforts to organize everything in the best way and we went home with unforgettable memories. Looking forward to seeing you again, warm greetings, Mara Erdelj President Autonomous Trade Union of Employees in Banks, Insurance Companies and Other Financial Organizations of Serbia