Fajčenie na pracovisku

13.11.2017 17:19

Základnú právnu normu upravujúcu zákaz fajčenia na pracoviskách ustanovuje zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len zákon o BOZP). Ide o ustanovenie § 6 ods. 5 zákona o BOZP, podľa ktorého zamestnávateľ je povinný vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari, a zabezpečiť dodržiavanie tohto zákazu, ako aj zákazu fajčenia na pracoviskách. Pokiaľ na pracoviskách zamestnávateľa pracujú aj nefajčiari, musí zamestnávateľ vydať zákaz fajčenia na pracoviskách. Vzťahuje sa to aj na prípady, ak by na pracovisku pracoval len jeden nefajčiar. Aj v takom prípade musí zamestnávateľ vydať zákaz fajčenia. Okrem povinnosti vydať zákaz fajčenia má zamestnávateľ ustanovenú povinnosť zabezpečiť dodržiavanie uvedeného zákazu. 
Viac na: www.nkos.sk/news/fajcenie-na-pracovisku/

 

(podľa www. poradca.sk spracoval Ivan Černý, odborový inšpektor BOZP pre ZPŠav NKOS)