FINÁLNA KONFERENCIA PROJEKTU CSEE EUROPSKÉHO REGIÓNU ETUCE

16.12.2013 19:16

Ako učiteľské odbory majú chrániť pred predčasným opúšťaním škôl pomocou Informačno- komunikačných technológií  /ďalej IKT/

BRATISLAVA 28.-29. november 2013

Za účasti 18 krajín Európy sa uskutočnila konferencia na tému, ktorá sa týka celej Európy.

Dôsledky predčasného ukončenia školskej dochádzky:

 • ekonomické- vyšší výskyt nezamestnanosti, nižšie počiatočné a celoživotné zárobky, horší zdravotný stav,

 • sociálne- zvýšená kriminalita, nižšie medzigeneračné pôsobenie na deti a rodičov, nižší status verejného zdravia,

 • fiškálne- nižšie daňové príjmy, vyššie výdaje na políciu a trestnú justíciu.

Podpora ukončenia školskej dochádzky.

Jedným z preventívnych prístupov je riešenie záškoláctva a zlepšenie pohody v škole.

 • štipendijne projekty,

 • poradenstvo zamerané na predčasné ukončenie školskej dochádzky,

 • včasná intervencia,

 • zapojenie rodičov.

Motivácia.

 • prostredníctvom IKT vo vzdelávaní ako podporný nástroj pre inovatívne využívanie IKT v oblasti vzdelávania a predčasného ukončenia školskej dochádzky.

 • Začatie dialógu medzi zainteresovanými stranami Európskeho vzdelávania, vrátane sociálnych partnerov vo vzdelávaní, ako znížiť súčasne  bariéry.

 • Systematické prijatie nových vyučovacích metód s využitím IKT.

 • Zapojiť do diskusie o potrebe zmeny učebných osnov, ktorá zahŕňa IKT.

 • Podporovať používanie IKT a internet vo vzdelávaní. Viesť k zodpovednému využívaniu IKT na školách.

Odborové organizácie pôsobia na lokálnej, regionálnej aj národnej úrovni. V rámci svojich kompetencií môžu iniciovať zmenu sociálnych pomerov, aby motivovali k ukončeniu školskej dochádzky. Podporovať materiálne a odborné zabezpečenie škôl. Podporovať preventívne a inovatívne programy, ktoré pomôžu riešiť tento celoeurópsky problém. Spracovala: Mgr. Mária Briganová, účastníčka konferencie.