Francúzske sociálne dni 2012 “Hommes et femmes – la nouvelle donne”

28.11.2012 19:46
V dňoch 23.-25. novembra 2012 sa v Paríži, vo Francúzsku, konali Francúzske sociálne dni. Podujatie sa uskutočnilo v prostredí Parc Floral Paris. Účastníci sa zišli v hojnom počte, tak ako každý rok, okolo tisíc ľudí. Poväčšine to boli Francúzi, ale našli sa tu ľudia aj z iných európskych krajín ako je Poľsko, Česko, Chorvátsko. V rámci programu tu vystúpili známe francúzske osobnosti zo sociálnej sféry, ktoré prezentovali svoj postoj k daným témam, ako bolo zrovnoprávnenie mužov a žien, homosexualita, predmanželská čistota a iné. Jérôme Vignon, prezident Semaines sociales de France, hovoril o Dynamike rovnosti muži / ženy vo sférach ekonomických, sociálnych a politických. Stretnutia sa zúčastnila aj Viviane Reding, vice-prezidentka Európskej komisie, ktorá má v referáte spravodlivosť, základné práva a občianstvo a Maria Voce, prezidentka hnutia Focolare. V diskusií sa kládlo mnoho otázok: Aký je náš osobný postoj vo vzťahu muži/ženy? Aké sú naše stereotypy, naše predsudky, naše očakávania, naše spôsoby vytvoriť si postoje? V inštitúcii v ktorej hierarchia je mužská, aké uznanie priznáva rastúcemu príspevku žien ? Aké sú konkrétne cesty pre ich uplatnenie a miesto ? My Slováci, sme sa zúčastnili tohoto veľkolepého podujatia vďaka pomoci Konferencie biskupov Slovenska. Mali sme zabezpečené ubytovanie aj stravu u farníkov v jednej farnosti v Paríži. Bolo o nás veľmi dobre postarané a na Francúzske sociálne dni budeme mať len a len dobré spomienky. (Filip Černý)

 

SPRÁVA Z POBYTU

SEMAINES SOCIALES DE FRANCE 2012 – Paríž 23.-25. november 2012

 

Sociálne dni Francúzska sa v tohtoročnom 87. pokračovaní uskutočnili v Parc Floral v Paríži – Vincennes. Téma tohtoročného stretnutia bola: Muži a ženy – nová skutočnosť. Aktuálna téma rovnosti a nediskriminácie sa prejavila i v dynamike riešenia tak zvanej rodovej rovnosti muž – žena vo všetkých oblastiach života spoločnosti. Táto dynamika v oblastiach ekonomickej, sociálnej, politickej prevrátila v priebehu desaťročia tradičné rozdelenie mužských a ženských úloh. Toto vyrovnanie sa stalo súčasťou základných demokratických práv v spoločnosti.

Napriek dosiahnutých prístupov k rovnosti a nediskriminácii, predsa sú pozorovateľné rôzne prekážky a zábrany ktoré skryte pôsobia v praktickom živote mužov a žien a táto akcia sa zamerala na odhalenia stavu v akom sa nachádza francúzska spoločnosť a k nájdeniu nástrojov pre odstránenie prekážok pre ďalší vývoj vedúcemu k harmonizovanej spoločnosti. Ako hlavné prekážky boli určené pretrvávajúce stereotypy a nedostatky vo výchove ku kultúre ktorá by viedla k súladu a spokojnosti.

Toto stretnutie malo tieto hlavné bloky:

I. Rovnosť muži – ženy : Aký je stav Francúzskej spoločnosti? 
referovali Brigitte Grey, generálna inšpektorka sociálnych vecí a Claude Martin, sociológ

II. Mužskosť a ženskosť v historickej perspektíve
Michel Perrot, historička a Georges Vigarello, sociológ

III. Rovnosť muž/žena vo svete: kontrastná panoráma
Franck Fregosi, sociológ, odborník na islam vo Francúzsku, Viviane Reding, vice-prezident Európskej komisie, Khoudia Sow, lekárka a sociolóžka Senegal.

IV. Oslobodenie a destabilizácia
Jacques Arénes, psychoanalytik, Geneviéve Fraisse, filozofka

V. Od pokroku rovnosti muž/žena k pokroku v ich vzťahoch
Metamorfózy rozdielnosti
Sylviane Agacinski, filozof

VI. Biblická antropológia pod znakom vzťahu
Véronique Margron, teoložka – moralistka, Jean-Pierre Rosa, filozov

VII. Muži a ženy v Cirkvi
Maria Voce, prezidentka Focolare, Alphonse Borras, teológ, gen. vikár Liége, Anne Ponce, šefredaktor Pélerin

VIII. Rovnosť v odlišnosti: dobrá zvesť pre každého
Práca:
Pierre-Yves Stucki, viceprezident SSF, Laurence Laigo, Laurence Parisot, prezident Medef, Fr. Ernenwein, šéfredaktor la Croix
Manželstvo a rodinný život
Florence et Mard de Leyritz, kurzy Alpha France, Jean-Philippe Pierron, filozof
Vzdelanie a sexualita
Francois Content, riaditeľ Apprentis d´Auteuil, Marie Derain, obhájkyňa detí, Dominique Quinio, riaditeľka časopisu la Croix.

Na stretnutí sa slávila eucharistická slávnosť – predsedal mgr. Michel Santier, biskup z Créteil, duchovné miesto bolo vyhradené a vedené bratmi z Komunity Taizé. Tiež v prvý večer bol Divadelný večer, kde sa zdôrazňovala dôležitosť kultúry a humoru pre intímne dotknutia sa každej citlivej témy. Tiež v sobotu bolo odpoludnie venované práci v malých skupinách (12 ľudí) tak zvané ateliéry.

K akým záverom sa došlo na základe debát tejto sesie SSF:
1. Uznávajú sa legitímne požiadavky po rovnosti šancí, postavenia, nediskriminácie na základe vonkajších znakov ...
2. Napriek dosiahnutým pokrokom je treba si všímať prekážky pre dosiahnutie vyrovnanosti rozdielov prístupu  (chudoba žien)
3. Je dôležité uznať že optimálny prípad plodenia novej generácie je harmonická rodina, že každé experimentovanie s umelým plodením prináša nedozierne následky na psychiku dieťaťa, že tieto riziká sa musia zohľadňovať najmä na právo dieťaťa mať biologických a ploditeľov a rodičov.
4. Dôležitosť zamyslenia sa o formácii a vedeniu k láske a službe druhému – aby nikto nemohol povedať že nikto ho nenaučil milovať.

Mne najviac obohatili príspevky ktoré predniesla Mme. Grésy, M. Arénes, Mme. Agacinski, Margron a zvlášť praktické názory manželov de Leyritz z kurzu Alpha.

Na stretnutí sa spolupodieľali viacerí sponzori a mediálni partneri: Radnica mesta Paríž (Mairie de Paris),Fundácia Notre Dame, Finančná skupina Caisse des Dépots, Caritas France, AXA, Samospráva Ile de France. Mediálne to boli hlavne denník la Croix, týždenníky Pélerin, la Vie, témoignage chrétien, mesačníky a revue Réforme, Christus, Etudes, Projet, Radio Notre Dame, Televízne kanály Le Jour du Seigneru  ... Rovnako boli tam zastúpené dôležité kresťanské vydavateľstva La Procure a Bayard. Tieto vydavateľstva na mieste predstavili a predávali diela ktoré vydali hlavní rečníci prítomní na SSF. Na tohtoročnom stretnutí SSF bol dostupný zborník vydaný Ceras s názvom Aktuálnosť sociálnej doktríny Cirkvi (Actualité de la doctrine sociale de l´Église, Revue Projet, nov. 2012). 

Sesie sa zúčastnilo približne 3500 účastníkov z celého Francúzska ako i mnohí zo zahraničia, včítane zo Slovenska. Priebeh bol tradične výborne zorganizovaný a dal mnoho podnetov a idei.

Hlavné príspevky sú prístupné na web site www.ssf-fr.org

Správu pre FKI podáva Ivan Vojtaššák, účastník SSF
Bratislava, 2012-11-27