Hlavné ciele ZPŠaV NKOS

26.11.2011 17:21
  1. Chrániť a obhajovať oprávnené záujmy svojich členov a to najmä v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, kolektívneho vyjednávania, pracovných, mzdových a životných podmienok
  2. Kontrolovať dodržiavanie práv svojich členov u zamestnávateľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zdravotnej starostlivosti a sociálnych a hygienických podmienok pracovného prostredia
  3. Informovať a vzdelávať svojich členov v oblasti pracovno-právnych vzťahov a vedenia sociálneho dialógu so zamestnávateľmi
  4. Presadzovať, aby štát prispieval na školstvo minimálne 6 % z HDP, ako to doporučuje UNESCO
  5. Presadzovať rovnaké financovanie cirkevných a štátnych škôl
  6. Presadzovať myšlienky obsiahnuté v Charte učiteľov, prijatej podľa odporúčania UNESCO, v ktorej sa okrem iného žiada, aby mzda učiteľa bola výhodnejšia v porovnaní so mzdou iných profesií pri rovnakej alebo podobnej kvalifikácii.