K cieľavedomej politike na trhu práce – so zvláštnym zreteľom na občanov 50+

05.10.2015 12:14

Na Velehrade v Českej republike sa v dňoch 11.-13.9.2015 konal seminár na tému „K cieľavedomej politike na trhu práce – so zvláštnym zreteľom na občanov 50+“ s podporou Európskej komisie, ktorý organizačne zabezpečovalo hnutie Kresťan a práca (KAP) v spolupráci s EZA – Európskym centrom pre záležitosti zamestnancov.

Na seminári bola rekordná účasť do 150 zástupcov z desiatich krajín Európy. Za NKOS boli zastúpení viacerí účastníci na čele s prezidentkou Ľubicou Černou spolu so zástupcami Platformy mladých, ktorí patrili k najmladším účastníkom seminára.

Seminár sa začal modlitbou za prítomnosti olomouckého arcibiskupa Jána Graubnera, ktorý odovzdal medailu Luďkovi Rychetníkovi za šírenie sociálneho učenia Cirkvi.

Prezident EZA Bartho Pronk predniesol príspevok na tému Európsky trh práce a jeho perspektívy.

Lise Szekér z Belgicka hovorila o začleňovaní starších pracujúcich na pracovné trhy z pohľadu stratégie Europa 2020. Často treba riešiť etické dilemy (vodcovstvo – leader ship, sociálne partnerstvo; mobilita mladých, staršia generácia – komunitárnosť).

Netradične spracovanú problematiku Prekariát a chudoba predniesol Luděk Rychetník z Anglicka. Práca má dva prejavy:

1.  Slušná (decent) práca, štandardná v povojnových rokoch: plný úväzok, pracovná zmluva na dobu neurčitú, na pracovisku zamestnávateľa a pod jeho dohľadom, dostatočná mzda a dôchodkové, zdravotné, sociálne poistenie.

2.  Neistá, prekérna (precarious) práca v posledných desaťročiach: neistá dĺžka zamestnania, pracovné podmienky včítane pracovnej doby, mzdu, intenzitu nasadenia určuje zamestnávateľ bez kontroly odborov alebo profesionálnej organizácie, nedostatočná mzda.

Na seminári odznel aj psychologický pohľad Blanky Nerudovej k téme Mýty versus realita súčasného trhu práce. 

Cieľom seminára bolo upozorniť aj na nutnosť komplexného prístupu k politike zamestnanosti, ukázať dobré príklady z praxe a hľadať netradičné riešenia. Poznamenalo sa, že je dôležité vo svojom prostredí upozorňovať na diskutované problémy s v súlade so sociálnym učením Cirkvi. Konkrétne príklady sa prezentovali z Česka, Nemecka, Belgicka, Rakúska, Holandska, Poľska.

Giuseppe Argentino (ACLI) z Talianska hovoril na tému Pracujúci 50+ na talianskom trhu práce. Zároveň bol prezentovaný preklad príhovoru pápeža Františka k 70. výročiu činnosti ACLI, že Práca má byť slobodná, tvorivá, participačná a solidárna.

Za Slovensko predniesla príspevok prezidentka NKOS Ľubica Černá na tému Mladí ľudia na trhu práce a získavanie kompetencií, počas ktorého prezentovala aj Platformu mladých v rámci projektu Erazmus+, do ktorého je zapojený aj NKOS. Cieľom projektu je: Výskum a rozvoj sociálnych a interpersonálnych kompetencií mladých ľudí, vytvorenie tréningového programu pre študentov a absolventov na získanie potrebných kompetencií na vstup na trh práce, občianska aktivizácia. 

Medzi aktivity projektu patrí aj: diagnostika zručností a kompetencií, vzdelávací program pre formovanie kompetencií mladých ľudí a jeho verifikácia, výcvikový kurz  pre pracovníkov s mládežou, trénerov a ľudí pracujúcich s mládežou v MVO a školách, konferencia Lublin 2016.

Za KAP boli zaujímavé príspevky Medzigeneračná spolupráca (Lidmila Němcová) a Výsledky a zhodnotenie projektu Solidárna ekonomika (Eva Stejskalová).

Počas seminára sa konštatovalo, že svetová finančná a hospodárska kríza sa ukazuje v globálnej ekonomike. Menia sa trhy, sú noví globálni hráči. Pracovný trh bol takto deformovaný čoho prejavom je aj teritoriálna a štrukturálna nerovnomernosť. V Európe je vysoká nezamestnanosť mladých ľudí. Zároveň starnutie populácie je veľkým európskym demografickým problémom. Pôjde sa cestou návratu k vyššej pôrodnosti, prijímania migrantov či aplikáciou nových technológií? V Európe na trhu práce dochádza k výraznej diskriminácii starších občanov, ktorí vzhľadom k svojmu veku ťažko hľadajú nové zamestnanie.

Záverečný príspevok bol na tému Duchovný a mravný zmysel ľudskej práce - oslava Boha, služba blížnym, ktorá predniesol Lubomír Mlčoch z Karlovej univerzity v Prahe.

Počas seminára bol aj čas na bohoslužby v bazilike i jej prehliadkou. Spevácky súbor miestneho Gymnázia prispel svojim programom k slávnostnému večeru.
(Zaznamenal Stanislav Labjak, ZO NKOS ZPŠaV pri ÚPN)

Na stiahnutie príhovor pápeža Františka: Frantisek_ACLI (1).pdf