Kolektívna zmluva na rok 2014 na Katolíckej univerzite

18.08.2013 16:31

Pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a tiež ich práva a povinnosti definuje nová Kolektívna zmluva na rok 2014, ktorú v pondelok 19. augusta 2013 podpísali rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) prof. Tadeusz Zasępa a predseda Základnej organizácie Odborového zväzu (ZO OZ) KU Ing. Radislav Kendera, PhD. „Kolektívna zmluva, ktorá bude platiť od 1. januára do 31. decembra 2014, prináša zamestnancom množstvo výhod, ktoré sú vyjednané so zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce,“ informoval Radislav Kendera. 

Nová kolektívna zmluva napríklad stanovuje príspevky na sociálnu výpomoc - dvesto eur pri narodení vlastného dieťaťa zamestnanca, pri uzavretí prvého manželstva, pri úmrtí zamestnanca, pri úmrtí manželky/manžela zamestnanca alebo pri úmrtí dieťaťa zamestnanca, pri udelení zlatej či diamantovej Jánskeho plakety. „Príspevok v mimoriadne ťaživých životných situáciách môže prideliť rektor na návrh odborovej organizácie aj v inej sume,“ informoval Kendera. Jednorazový príspevok sto eur dostanú aj zamestnanci pri príležitosti 60. roku života a pri prvom skončení pracovného pomeru z dôvodu odchodu na predčasný starobný dôchodok alebo starobný či invalidný dôchodok.

Okrem uvedených príspevkov bude KU naďalej poskytovať aj príspevok vo výške 50 eur na regeneráciu pracovnej sily v Liptovských liečebných kúpeľoch. V prípade zamestnancov zaradených na Teologickej fakulte KU je možné na požiadanie zamestnanca čerpať príspevok zo sociálneho fondu aj na náklady na dopravu do zazmluvnených zariadení vo výške cestovného lístka vo verejnej doprave, ak je zmluvné zariadenie vzdialené od pracoviska viac ako 50 km.

Zamestnávateľ tiež poskytne príspevok sto eur zo sociálneho fondu na kultúrno-športové podujatie alebo poznávací a regeneračný pobyt v roku 2014 podľa vlastného výberu. Vyplatený bude paušálne k výplate za mesiac máj 2014. „Nárok na príspevok majú zamestnanci, ktorí uzatvorili pracovný pomer pred 1. januárom 2014 a sú v evidenčnom stave ku dňu vyplácania príspevku (k poslednému dňu v mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje) na ustanovený týždenný pracovný čas. Ak má zamestnanec uzatvorených viac pracovných pomerov, príspevok sa poskytne len raz a to za hlavný pracovný pomer,“ vysvetlil Radislav Kendera.

Príspevok na stravné pre zamestnancov bude podľa Kolektívnej zmluvy 2014 vo výške 15 % zo stravného lístka. Zamestnávateľ zároveň poskytne štvrťročne príspevok na kompenzáciu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť v sume 15 EUR zamestnancovi, ktorý je v evidenčnom stave ku dňu vyplácania príspevku, dochádza do zamestnania verejnou dopravou (okrem MHD) a jeho funkčný plat nepresahuje 50 % priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci dva roky kalendárnemu roku, za ktorý sa tvorí sociálny fond.

Podľa novej kolektívnej zmluvy prináleží aj zamestnancom, ktorí dosiahnu 50. rok života odmena za pracovné zásluhy až do sumy jeho funkčného platu, a to podľa počtu rokov odpracovaných na KU takto: do dvoch rokov 40 % funkčného platu, do piatich rokov 60 % funkčného platu, do desiatich rokov 80 % funkčného platu. Zamestnávateľ zároveň môže zo sociálneho fondu uhradiť náklady na organizáciu kultúrno-športového podujatia organizovaného KU pre jej zamestnancov, maximálne do výške 25 EUR za jeden rok a zamestnanca. Rovnako môže uhradiť celoročný prenájom športoviska pre zamestnancov KU, maximálne do výške 5 EUR za jeden rok a zamestnanca.

Cieľom ZO OZ KU je rozvoj školstva v demokratickom spoločenskom systéme a obhajoba zákonných a stavovských práv zamestnancov v školstve na KU. Členmi odborov sa môžu stať pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci univerzity. „Odborový orgán pri kolektívnom vyjednávaní zo zákona zastupuje záujmy všetkých zamestnancov bez ohľadu na ich členstvo v odboroch,“ uviedol  Radislav Kendera. (zdroj www.ku.sk)