Kongres ZPŠaV NKOS

16.05.2012 16:09

Dňa 9.júna 2012 sa uskutoční kongres ZPŠaV NKOS v Žiline v Obchodnej akadémií  sv.T. Akvinského, ul. Vysokoškolákov 13. Začiatok kongresu 10:00 hod.

PROGRAM:

1. Privítanie delegátov a hostí

2. Otvorenie kongresu

3. Vystúpenie hostí

4. Schválenie programu delegátmi kongresu

5.Voľba mandátovej ,návrhovej a volebnej komisie

6. Správa o činnosti ZPŠaV medzi kongresmi

7. Správa mandátovej komisie- predseda man. komisie

8. Správa o hospodárení

9. Správa RK

10.Diskusia k správe a schválenie správy

11.Úprava a zmeny v stanovách ZPŠaV

12.Programové vyhlásenie kandidátov na predsedu ZPŠaV

13.Voľby predsedu ZPŠaV

14.Voľby členov predsedníctva

15.Voľby členov revíznej komisie

16.Predloženie uznesení , návrhy z pléna kongresu

17.Návrh uznesení kongresu ZPŠaV- návrhová komisia, schválenie uznesení kongresu.

18.Správa volebnej komisie o výsledku volieb- preds. volebnej komisie

19. Príhovor zvoleného predsedu ZPŠaV

20.Diskusia, rôzne

21.Ukončenie kongresu

 

Delegátom kongresu bude preplatené cestovné podľa platného finančného poriadku. Spoločný obed  je plánovaný o 13:30hod.

Prosíme ZO, aby obratom potvrdili príjem pozvánky.

Prosíme návrhy vašich členov do Predsedníctva, návrhy svojich delegátov na Kongres , návrh na predsedu ZPŠaV najneskôr do 25.mája 2012.