Kongres ZPŠaV NKOS

27.05.2014 20:40

Dňa 17.5.2014 sa konal v Trnave, v priestoroch Centra pomoci pre rodinu u Jezuitov v poradí už 12.  kongres ZPŠaV NKOS, ktorý sa konáva obvykle každé dva roky. Na Kongrese boli prítomní zástupcovia základných organizácií z celého Slovenska a ako hosť viceprezident NKOS p.Milan Toth a člen predstavenstva NKOS p. Beregszaszi. Na kongrese bola prednesená správa o činnosti ZPŠaV medzi kongresmi, správa o hospodárení a stanovené uznesenia kongresu. Prebehli voľby predsedníčky, predsedníctva a revíznej komisie pre ďalšie obdobie.

Výsledky volieb:

PREDSEDNÍCTVO

Mgr. Mária Briganová -  Predsedníčka ZPŠaV

 

Mgr. Agáta Kubínová - Podpredsedníčka, vedúca sekcie pre stredné školy

PhDr. Kristína Huttová - TU  - Trnava–hospodárka

Mgr. Anna Papánová - Žilina  - zodpovedná pre propagácia a tlač

PeadDr. Eva Veselská -  Trnava  - Tajomníčka, zodpovedná za spoluprácu so zahraničím

Mgr. Ľubomíra Šramková - ZŠ Trstená, koordinátorka aktivity žien, vedúca sekcie pre základné školy

Mgr. Zlatica Opartyová - Dolný Kubín - zahraničné oddelenie, aktivity žien

Doc. RNDr.Štefan Húšťava- Trnava - vedúci sekcie pre vysoké školy, preds. zahraničné oddelenie

Ing.Stanislav Labjak - ÚPN - Bratislava, vedúci sekcie neškolských organizácií

PhDr.Vladimíra Durdíková - Žilina - Právne a sociálne záležitosti, aktivity žien

Ing.Milan Martinák - Trnava-čestný člen predsedníctva

 

REVÍZNA KOMISIA

Ing. Marian Gula - ÚPN- Bratislava, Predseda RK

Mgr. Andrea Kadlubiaková - ZO ZŠ R.Dilong Trstená

Mgr. Gabriela Dušová - ZO ZŠ D.Bosco Topoľčany