Kongres ZPŠaV NKOS

15.06.2012 10:46

Dňa 9. júna 2012 sa konal v Žiline, v priestoroch Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského v poradí už 11.  kongres ZPŠaV NKOS, ktorý sa konáva obvykle každé dva roky. Na Kongrese boli prítomní zástupcovia základných organizácií z celého Slovenska a ako hosť prezidentka NKOS, pani Ľubica Černá. Na kongrese bola prednesená správa o činnosti ZPŠaV medzi kongresmi, správa o hospodárení a stanovené uznesenie kongresu. Prebehli voľby predsedníčky, predsedníctva a revíznej komisie pre ďalšie obdobie.

Výsledky volieb:

Predsedníčka: Mária Briganová

Predsedníctvo:

Vladimíra Ďurdíková,  Helena Glodžáková, Štefan Húšťava, Kristína Huttová, Agáta Kubinová, Zlatica Opartyová, Ľubomíra Šrámková a Eva Veselská

Revízna komisia:

Michal Švento, Andrea Kadlubiaková a Gabriela Dušová

 

Uvedené výsledky volieb potvrdzujú: Milan Martinák, predseda volebnej komisie a členky volebnej komisie: Dana Muránska a Alena Kopčanová. Rozdelenie úloh jednotlivým členom predsedníctva a revíznej komisie sa vykoná na najbližšom zasadaní predsedníctva. (informuje Milan Martinák)

Prijaté uznesenia:

U1.Rozširovať členskú základňu, a rozšíriť počet ZO v rámci ZPŠaV. Zodpovední : predsedníctvo ZPŠaV a Predsedovia ZO

U2. Zvyšovať právne povedomie funkcionárov a členov ZO a predsedníctva ZPŠaV formou seminárov. Zodpovední : predsedníctvo ZPŠaV

U3. Úspešne absolvovať a podávať informácie o vzdelávacích seminároch a projektoch. Zapájať sa do dotazníkov, ktoré požaduje EI v rámci európskych riešení. Zodpovední : predsedníctvo ZPŠaV a účastníci seminárov

U4. Zabezpečovať účasť na seminároch EZA, ktoré riešia otázky zamestnancov a zamestnanosti v rámci EU. Zodpovední : predsedníctvo ZPŠaV a účastníci seminárov

U5. Na najvyššej úrovni kolektívneho vyjednávania, vyjednať lepšie pracovné  podmienky  v rezorte školstva.  Zodpovední : predsedníctvo ZPŠaV

U6. Uzatvárať KZ na lokálnej úrovni a viesť sociálny dialóg  so zamestnávateľmi. Zodpovední : predsedovia ZO

U7.Zlepšiťdisciplínu pri platení členských príspevkov ZO. Zodpovední: predsedovia ZO