Kresťanskí odborári považujú Richterov návrh za nesociálny. Tlačová správa

06.11.2014 18:44

Kresťanskí odborári považujú Richterov návrh za nesociálny

Prezidentka Nezávislých kresťanských odborov Slovenska Ľubica Černá vyjadrila v otvorenom liste predsedovi vlády SR Róbertovi Ficovi ostré výhrady voči návrhu Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti. Návrh pochádza z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a bol schválený Radou vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. 

Kresťanskí odborári návrhu vytýkajú najmä snahu bojovať proti existencii typicky mužských či typicky ženských zamestnaní a proti čerpaniu materskej dovolenky výlučne matkou. Tieto snahy môžu podľa názoru kresťanských odborov viesť k znevýhodneniu otcov rodín v technických a iných zamestnaniach a tiež k finančnému postihu rodín, kde otec nečerpá žiadnu časť rodičovskej dovolenky. Takéto opatrenia by však podľa kresťanských odborárov mali veľmi zlé sociálne dopady pre mnohé slovenské rodiny. Preto by štát nemal zasahovať do voľby povolania ani do rozhodovania rodičov, o tom, ktorý z nich bude čerpať rodičovskú dovolenku.   

Kresťanskí odborári tiež odmietajú plán na presadzovanie rodovo korektného jazyka. Tento jazyk je podľa nich umelým ideologickým výtvorom a jeho presadzovanie by mohlo mnohým občanom sťažiť komunikáciu s úradmi.

Kresťanské odbory v otvorenom liste predsedu vlády upozorňujú, že v prípade nerešpektovania ich námietok budú v priebehu nasledujúcich mesiacov systematicky informovať svojich členov a ďalších robotníkov a zamestnancov o sociálnych rizikách, ktoré pre nich zo stratégie vyplývajú.   

Znenie otvoreného listu je dostupné na https://www.nkos.sk/news/vyjadrenie-sa-nkos-k-navrhu-celostatnej-strategie-rodovej-rovnosti-list-zaslany-predsedovi-vlady-robertovi-ficovi-zo-dna-30-10-2014/