Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

29.06.2015 22:39

V dňoch 23. 6. – 26.6. sa realizoval akreditovaný tréning „Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok“, ktorý bol zameraný najmä na znevýhodnených mladých ľudí do 30 rokov, napr. mladí nezamestnaní alebo ľudia s postihnutím atď. Základní trénerský tím tvorili 2 expertky na komunikáciu a koordináciu dobrovoľníkov a to Mgr. Alžbeta Frimmerová a Mgr. Mária Hatoková, PhD. Absolventi musia v rámci záverečnej skúšky písomne vypracovať dobrovoľnícky program, resp. smernicu v organizácii. Po úspešnom zvládnutí skúšky získajú osvedčenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré je akreditované Ministerstvom školstva SR.

Na tréningu získali účastníci potrebné teoretické a praktické vedomosti, zručnosti, naučili sa konkrétne metódy, ktoré môžu využívať pri práci s dobrovoľníkmi. Súčasťou boli aj rôzne rolové hry, zážitkové techniky, interaktívna práca v skupine a výmena skúseností počas rôznych diskusií.

Prvý deň bol zameraný na celkový pohľad v rámci dobrovoľníctva: prečo je manažment dobrovoľníkov vlastne dôležitý, aký je súčasný stav, trendy a výzvy dobrovoľníctva, ako sa dobrovoľníctvo plánuje. Túto problematiku lepšie pochopili prostredníctvom zážitkových techník ako napr. meditácia a následné znázornenie videného obrazu prostredníctvom modelovania hmoty. Prostredníctvom rolovej hry lepšie pochopili, že najdôležitejšie je pozerať sa na „vlastné špičky“ , resp. vlastnú organizáciu jej potreby až potom na potreby dobrovoľníka, pretože dobrovoľník je len nástroj, pomocou ktorého organizácia dosahuje svoje ciele.

Druhý deň mali možnosť oboznámiť sa so súčasnou legislatívou v rámci dobrovoľníctva, so zákonom o dobrovoľníctve a ďalšími zákonmi, s ktorými sa dobrovoľníctvo často spája, ako môžu uskutočňovať propagáciu a nábor dobrovoľníkov, informácie o supervízií dobrovoľníkov, ako byť koordinátorom dobrovoľníkov a nakoniec veľmi dôležitá psychohygiena a predchádzanie tomu aby nám dobrovoľník „vyhorel“. Propagáciu si účastníci vyskúšali prostredníctvom vytvorenia či už plagátu, videa alebo banneru pri nábore dobrovoľníkov, prostredníctvom ktorého by dokázali dobrovoľníkov zaujať.

Predposledný deň bol venovaný výberu dobrovoľníkov, ich príprave, školeniu, potrebného manuálu na ich prácu a ich udržaniu a motivovaniu. Pozvané boli aj ďalšie dve expertky, ktoré pracujú v organizáciách zameraných na ľudí so zdravotným postihnutím. Poskytli informácie ako komunikovať a koordinovať ľudí so zrakovým a sluchovým postihnutím. Ako s nimi pracovať, načo si treba dávať pozor, ako postupovať. Vysvetlili kto to vlastne je človek so zrakovým a sluchovým postihnutím. V rámci výberu dobrovoľníkov si každý v rámci rolovej hry vyskúšal pozíciu dobrovoľníka, ktorý prichádza do danej organizácie a zároveň pozíciu koordinátora dobrovoľníka, ktorý uskutočňuje výber prostredníctvom osobného pohovoru.

Posledný deň bol zameraný na prácu s problematickými dobrovoľníkmi, ako v tomto prípade ukončiť s nimi spoluprácu, zároveň ako môžeme dobrovoľníkov hodnotiť, ako pracovať s nezamestnanými a či je naša organizácia pripravená na prácu s dobrovoľníkmi, ktorí sú znevýhodnení. Účastníci boli na konci oboznámení s online nástrojom D-zručnosti, štandardom kvality a s potrebnými informáciami na vypracovanie smernice (manuálu) organizácie. (informuje účastníčka Lucia Pavlinkova - Platforma mladých NKOS)

Viac informácií:www.dobrovolnickecentra.sk/

Osoba zodpovedná za koordináciu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok: Lucia Pavlínková kontakt: luckapavl@gmail.com