Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti.

19.02.2019 13:09

Názov projektu: Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti.

Miesto konania seminára: Centrum pomoci pre rodinu na Štefánikovej  46, v Trnave

Dátum:  31.1.2019

Seminára sa zúčastnilo niekoľko neziskových organizácií z Trnavy a okolia a aj jeden páter jezuita priamo z Trnavy, celkove nás bolo asi 20 ľudí

Organizátorom je Fórum života o.z.

Ponúkajú nám možnosť zapojiť sa do implementácie projektu, z ktorého benefity môže čerpať každý subjekt, ktorý pracuje v oblasti sociálnych služieb, zdravotníctva, služieb pre obete trestných činov, služieb pre sociálne vylúčené skupiny, špecializovaného poradenstva a práce s dobrovoľníkmi, a to nasledovnými formami:

 1. Participácia pri tvorbe a využití informačného portálu o kontaktných miestach, o pomáhajúcich organizáciách subjektov verejnej správy a neziskového sektora o odborníkoch v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci.
 2. Práca experta a odborníka v prierezovej pracovnej skupinepre jednotlivé oblasti medzigeneračných vzťahov, ktorá navrhuje, pripomienkuje a komplexnosť informácií a podnetov pre informačný portál a obsahovú náplň stretnutí v regiónoch.
 3. Práca v prierezovej pracovnej skupine s preplatením nákladov súvisiacich s činnosťou v pracovnej skupine

Cieľom práce a spolupráce bude hlavne: Vytvorenie databáz inštitúcií a odborníkov

Možnosť zapojenia sa do prierezovej pracovnej skupiny, ktorá bude v spolupráci s odborníkmi a expertmi zbierať, identifikovať a navrhovať systémové riešenia verejných služieb pri uplatňovaní princípu spravodlivosti, solidarity a subsidiarity.

 

Prierezové pracovné skupiny zamerané na:

 1. Zdravotnícke služby
 2. Sociálne služby
 3. Obete trestných činov
 4. Služby pre sociálne vylúčené osoby, skupiny
 5. Špeciálne poradenstvo (sociálne, psychologické, právne, hendikepované osoby...)
 6. Dobrovoľníci

Navrhované témy:

 1. Závislosti (drogy, alkoholizmus, internet, gamblerstvo...)
 2. Bezdomovci
 3. Manželské krízy
 4. Obete trestných činov, vrátane obetí domáceho násilia, dopravných nehôd, priemyselných a prírodných katastrof (... obchodovanie s ľuďmi, diskriminácia, porušovanie ľudských práv ...)
 5. Ženy, matky, deti (nečakané tehotenstvo, výchova detí, šikanovanie detí...)
 6. Zdravotné postihnutie - znevýhodnenie
 7. Etika v sociálnych službách a zdravotníctve
 8. Chorí, starí, umierajúci ľudia
 9. Pracovné príležitosti pre sociálne vylúčené skupiny
 10. Poruchy správania

Výsledkom implementácie projektu bude:

 1. Zosieťovanie inštitúcií a odborníkov v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivca a členov rodín
 2. Zlepšenie podmienok na trhu práce (podnikateľský, verejný a neziskový sektor)
 3. Vznik nových a inštitucionálne a profesionálne posilnenie už existujúcich centier (kontaktných miest) pre rodinu
 4. Zhodnotenie sociálneho významu dobrovoľníctva v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci
 5. Návrh systémových riešení verejných služieb pri uplatňovaní princípu spravodlivosti, solidarity a subsidiarity

Cieľové skupiny projektu:

 • právnické osoby (poskytovatelia služieb vo verejnom záujme, centrá pre rodinu)
 • štátna správa (MV – policajti, MPSVaR SR)
 • samosprávne kraje
 • obce a mestá
 • účelové zariadenia cirkví a náboženských spoločností
 • prijímatelia služieb vo verejnom záujme (sociálna oblasť, zdravotníctvo)

Účastník seminára: Štefan Húšťava