Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

07.12.2016 17:42

Zmluvné strany zástupcovia poverení vládou a reprezentatívni zástupcovia zamestnávateľov v súlade s § 3 písm. e) a f) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zástupcovia zamestnávateľov“)

a

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky, Nezávislé kresťanské odbory Slovenska, Všeobecný slobodný odborový zväz

(ďalej len „zástupcovia zamestnancov“)

uzatvárajú

MEMORANDUM

O ÚPRAVE PLATOVÝCH POMEROV ZAMESTNANCOV V ŠTÁTNEJ SLUŽBE A NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

Preambula

uznávajúc, že rozvoj spoločnosti Slovenskej republiky, ktorého cieľom je vytvárať podmienky pre kvalitný život občanov a prehlbovanie spoločenskej súdržnosti v kontexte sociálneho dialógu sú jednou z významných hodnôt, ktorú je potrebné rozvíjať a spolu so stabilitou sú spoločným cieľom a záujmom zástupcov zamestnávateľov, ako aj zástupcov zamestnancov sa

zástupcovia zamestnávateľov

a

zástupcovia zamestnancov

(spoločne aj „zmluvné strany“)

rozhodli uzatvoriť nasledovné memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, s výnimkou pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl (ďalej aj „memorandum“) v nasledovnom znení:

I.

1.    Zástupcovia zamestnávateľov sa zaväzujú zamestnancom v štátnej službe a zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme:

a)    zvýšiť ich platy na úrovni 2% priznaných funkčných platov v termíne od 01.09.2017 do 31.12. 2017 a od 01.09. 2018 do 31.12.2018.

b)    valorizovať platové tarify a stupnice platových taríf o 4 % od 01.01. 2018.

2.  Zástupcovia zamestnávateľov sa zaväzujú vytvoriť finančné predpoklady súvisiace s realizáciou a s napĺňaním záväzkov vyplývajúcich z tohto memoranda pri bode 1. písm. a) formou odmeny vo výške 2 % priznaného funkčného platu zamestnanca k 1. 9. 2017 a priznaného funkčného platu zamestnanca k 1.9.2018 za každý plne odpracovaný mesiac, resp. alikvotne krátiť v závislosti od doby trvania pracovného resp. štátnozamestnaneckého pomeru.

II.

1.  Zástupcovia zamestnávateľov sa zaväzujú v spolupráci so zástupcami zamestnancov zrealizovať mzdové zvýšenie upravené v článku I. bod 1 písm. a) tohto memoranda.

2.  Vláda sa zaväzuje ustanoviť zvýšenie platových taríf, resp. stupníc platových taríf od 1. 1. 2018 v zmysle čl. I. bodu 1 písm. b) tohto memoranda, nariadením vlády Slovenskej republiky.

III.

1.    Zástupcovia zamestnancov prijímajú návrh zástupcov zamestnávateľov na zvýšenie platov v roku 2017 a 2018 v zmysle čl. I. bodu 1. písm. a) a bodu 2 a valorizáciu platových taríf zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2018 vo výške 4% od 1. 1. 2018.

2.   Zástupcovia zamestnancov sa zaväzujú, že počas účinnosti tohto memoranda nebudú vyvíjať aktivity spojené s ďalšími požiadavkami na zvyšovanie platov na rok 2018.

3.  Zástupcovia zamestnancov sa zaväzujú, že budú dôkladne sledovať uplatnenie finančných nárokov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa ako aj z tohto memoranda.

IV.

Záverečné ustanovenia

1.    Spory zmluvných strán týkajúce sa obsahu tohto memoranda alebo súvisiace s týmto memorandom budú riešiť zmluvné strany vzájomným rokovaním.

2.    Memorandum sa môže meniť a dopĺňať o skutočnosti, ktoré nie sú obsahom memoranda na základe vzájomnej dohody zmluvných strán písomným dodatkom k memorandu.

3.    Memorandum sa uzatvára na dobu určitú, do 31. 12. 2018.

4.    Memorandum nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oboch zmluvných strán.

5.    Memorandum bude prílohou kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2017 a 2018.

6.    Zmluvné strany, na znak svojho súhlasu s týmto memorandom, ho potvrdzujú svojím podpisom.

V Bratislave dňa 1. decembra 2016                V Bratislave dňa 1. decembra 2016

Podpisy.