Mzdové príplatky od 1.5.2018

04.05.2018 17:45

U zamestnancov, ktorých odmeňovanie upravuje iný právny predpis než Zákonník práce, je rozsah poskytovaných príplatkov výrazne vyšší, než je rozsah mzdových zvýhodnení zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce, napr. zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme upravuje aj poskytovanie príplatkov za riadenie, osobný príplatok, príplatok za zastupovanie, príplatok za zmennosť apod. 

V súlade so Zákonníkom práce je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancovi len nasledovné druhy príplatkov:
• mzdové zvýhodnenie na prácu nadčas, 
• mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, 
• mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu (od 1. 5. 2018) 
• mzdové zvýhodnenie za prácu v noci, 
• mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, a ďalej aj plnenia: 
• mzdu za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku, 
• náhradu za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska, 
• odstupné, 
• odchodné. 
S účinnosťou od 1. 5. 2018 aj zamestnancom vykonávajúcich prácu na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru patrí nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, v nedeľu, za nočnú prácu a za sťažený výkon práce, u ktorých je minimálna výška plnenia odvodená zo sumy hodinovej minimálnej mzdy. Zároveň platí, že dohodárom, ktorí budú vykonávať prácu vo sviatok, patrí za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej hodinovej mzdy ustanovenej nariadením vlády SR pre príslušný kalendárny rok. 

Zákonník práce stanovuje minimálnu nárokovú výšku mzdových zvýhodnení (príplatkov) ako: 
príslušné % zo sumy hodinovej minimálnej mzdy pre 40 hodinový týždenný pracovný čas, ustanovenej nariadením vlády SR na príslušný kalendárny rok (ďalej len „minimálnej hodinovej mzdy ustanovenej nariadením vlády“). Uvedená sadzba je spodnou garantovanou hranicou aj na prevádzkach, kde je dohodnutý alebo zamestnávateľom určený kratší týždenný pracovný čas, napr. 37,5 hodiny týždenne) alebo ako
príslušné % zo sumy priemerného hodinového zárobku zamestnanca, pričom priemerný hodinový hodinový zárobok zamestnanca nemôže byť nižší ako suma platnej minimálnej mzdy (ak je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve) alebo nemôže byť nižší ako sadzba minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň náročnosti práce (ak odmeňovanie zamestnancov nie je dohodnuté v kolektívnej zmluve). 
Súčasná právna úprava umožňuje dohodnúť poskytovanie zákonných mzdových zvýhodnení aj vo vyšších sadzbách ako sú garantované Zákonníkom práce, príp. dohodnúť poskytovanie aj iných „fakultatívnych“ mzdových príplatkov, napr. príplatok za prácu v odpoľudňajších pracovných zmenách, príplatok za prácu vo výškach, príplatok za znalosť a používanie cudzích jazykov, príplatok za prácu v delených zmenách. Pri poskytovaní dobrovoľných príplatkov nevzniká nárok na tieto typy príplatkov „zo zákona“, ale na základe dohody v pracovnej zmluve, resp. v kolektívnej zmluve [§ 43 ods. 1 Zákonníka práce]. 

Minimálna výška príplatkov je priamo závislá od minimálnej mzdy ustanovenej nariadením vlády pre príslušný kalendárny rok. Pre rok 2018 ustanovuje Nariadenie vlády SR č. 278/2017 Z. z. výšku minimálnej mzdy v sume 480 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a v sume 2,759 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom, ktorého ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín. 

Prehľad – Minimálna výška mzdových plnení od 1. 5. 2018

PARAMETER SADZBA HODNOTA
Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas (§ 121 ZP) najmenej 25 %(35 %, ak ide o rizikové práce priemerného hodinového zárobku zamestnanca 0,68975 €
Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok (§ 122 ZP) najmenej 100 %priemerného hodinového zárobku zamestnanca 2,7590 €
Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu (§ 122a ZP) najmenej 25 % (od 1.5.2019 najmenej 50 %) hodinovej minimálnej mzdy  0,68975 €
Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu (§ 122b ZP) najmenej 50 % (od 1.5.2019 najmenej 100 %) hodinovej minimálnej mzdy  1,3795 €
Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu (§ 123 ZP) najmenej 30 % (od 1.5.2019 najmenej 40 %) hodinovej minimálnej mzdy 0,8277 €
Mzdové zvýhodnenie za nočnú rizikovú** prácu (§ 123 ZP) najmenej 35 % (od 1.5.2019 najmenej 50 %) hodinovej minimálnej mzdy 0,96565 €
Kompenzácia za sťažený výkon práce (§ 124) najmenej vo výške 20 % hodinovej minimálnej mzdy 0,5518 €

Súčasná právna úprava neupravuje zaokrúhľovanie minimálnej výšky príplatkov. V prípade, že zamestnávateľ bude zaokrúhľovať hodnoty na najbližší eurocent, môže uplatniť len zaokrúhľovanie smerom nahor, napr. príplatok za prácu nadčas nie je možné zaokrúhliť na 2 d.m. nadol na sumu 0,68 eura, ale na sumu 0,69 eura.

Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok

V súlade s § 122 ods. 1 ZP patrí zamestnancovi za prácu vo sviatok dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku [Do 30.4.2018 patrilo zamestnancovi mzdové zvýhodnenie najmenej 50 % jeho priemerného zárobku]. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni.
Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok, patrí zamestnancovi za hodinu práce vo sviatok hodina náhradného voľna. V tom prípade mu mzdové zvýhodnenie nepatrí. Od 1.5.2018 platí, že ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno najneskôr do uplynutia troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola práca vo sviatok vykonaná (do 30.4.2018 platilo „počas troch kalendárnych mesiacov po výkone práce vo sviatok“) alebo v inak dohodnutom období po výkone práce vo sviatok, patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok. Aj naďalej platí, že s vedúcim zamestnancom môže zamestnávateľ v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu vo sviatok. Mzdové zvýhodnenie ani náhradné voľno za prácu vo sviatok v tomto prípade vedúcemu zamestnancovi nepatria.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

V súlade s § 122a ods. 1 ZP patrí zamestnancovi za prácu v sobotu dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej hodinovej mzdy ustanovenej nariadením vlády. V súlade s § 252m písm. a) ZP platí, že od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019 je suma mzdového zvýhodnenia za každú hodinu práce v sobotu najmenej 25 % minimálnej hodinovej mzdy ustanovenej nariadením vlády.
 

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU V SOBOTU
Od 1.5.2018 najmenej 25 % x minimálna hodinová mzda najmenej 20 % (pri uplatnení výnimky, ak sa práca pravidelne vykonáva v sobotu)
Od 1.5.2019 najmenej 50 % x minimálna hodinová mzda najmenej 45 % (pri uplatnení výnimky, ak sa práca pravidelne vykonáva v sobotu)


Pri výpočte najnižšej garantovanej sumy príplatku za prácu v sobotu sa vychádza z osobitného predpisu, za ktorý sa považuje vykonávacie nariadenie vlády, ktoré ustanovuje výšku minimálnej hodinovej mzdy pre príslušný kalendárny rok. Pri stanovení minimálnej nárokovej výšky mzdového zvýhodnenia (príplatku) za prácu v sobotu sa vychádza zo sumy hodinovej minimálnej mzdy pre 40 hodinový týždenný pracovný čas, a takto určená výška príplatku za prácu v sobotu je najnižšou garantovanou sumou, tzn. že platí aj na pracoviskách, kde je ustanovený pracovný čas na menej ako 40 hodín týždenne, príp. ak zamestnanec pracuje na skrátený pracovný úväzok. Vzhľadom na to, že suma hodinovej minimálnej mzdy pre 40 hodinový týždenný pracovný čas je na rok 2018 ustanovená vo výške 2,759 €, spodná hranica mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu je od 1.5.2018 vo výške 25 % z tejto sumy, t.j. 0,68975 €.
U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu:
- od 1. mája 2018 najmenej 20 % minimálnej hodinovej mzdy ustanovenej nariadením vlády, t.j. 20 % z 2,759 = 0,5518 €,
- od 1. mája 2019 najmenej 45 % minimálnej hodinovej mzdy ustanovenej nariadením vlády.
V takomto prípade je možné nižšie sadzby dohodnúť: v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve; v pracovnej zmluve so zamestnancom len v tomto prípade, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.
S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v sobotu. Ak dôjde k takejto dohode, vedúcemu zamestnancovi mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu nepatrí.
Na pracoviskách s nočnými zmenami sa sobota začína hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku (Poznámka: Na pracoviskách, kde nie sú nočné zmeny sa sobota začína o 0:00 hod, končí o 24:00 hod.).

 

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu
V súlade s § 122b ods. 1 ZP patrí zamestnancovi za prácu v nedeľu dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 % minimálnej hodinovej mzdy ustanovenej nariadením vlády. V súlade s § 252m písm. b) ZP platí, že od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019 je suma mzdového zvýhodnenia za každú hodinu práce v nedeľu najmenej 50 % minimálnej hodinovej mzdy ustanovenej nariadením vlády.
 

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU V NEDEĽU
Od 1.5.2018 najmenej 50 % x minimálna hodinová mzda najmenej 40 % (pri uplatnení výnimky, ak sa práca pravidelne vykonáva v nedeľu)
Od 1.5.2019 najmenej 100 % x minimálna hodinová mzda najmenej 40 % (pri uplatnení výnimky, ak sa práca pravidelne vykonáva v nedeľu)


Pri výpočte najnižšej garantovanej sumy príplatku za prácu v nedeľu sa vychádza z osobitného predpisu, za ktorý sa považuje vykonávacie nariadenie vlády, ktoré ustanovuje výšku minimálnej hodinovej mzdy pre príslušný kalendárny rok. Pri stanovení minimálnej nárokovej výšky mzdového zvýhodnenia (príplatku) za prácu v nedeľu sa vychádza zo sumy hodinovej minimálnej mzdy, a takto určená výška príplatku za prácu v nedeľu je najnižšou garantovanou sumou, tzn. že platí aj na pracoviskách, kde je ustanovený pracovný čas na menej ako 40 hodín týždenne, príp. ak zamestnanec pracuje na skrátený pracovný úväzok. Vzhľadom na to, že suma hodinovej minimálnej mzdy pre 40 hodinový týždenný pracovný čas je na rok 2018 ustanovená vo výške 2,759 €, spodná hranica mzdového zvýhodnenia za prácu v nedeľu je od 1.5.2018 vo výške 50 % z tejto sumy, t.j. 1,3795 €.
U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia za prácu v nedeľu:
- od 1. mája 2018 najmenej 40 % minimálnej hodinovej mzdy ustanovenej nariadením vlády, t.j. 40 % z 2,759 = 1,1036 €,
- od 1. mája 2019 najmenej 90 % minimálnej hodinovej mzdy ustanovenej nariadením vlády.
V takomto prípade je možné nižšie sadzby dohodnúť: buď kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve; v pracovnej zmluve so zamestnancom len v tomto prípade, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov. 
S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v nedeľu. Ak dôjde k takejto dohode, vedúcemu zamestnancovi mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu nepatrí.
Na pracoviskách s nočnými zmenami sa nedeľa začína hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku (Poznámka: Na pracoviskách, kde nie sú nočné zmeny sa nedeľa začína o 0:00 hod, končí o 24:00 hod.

 

Mzdové zvýhodnenie za prácu v noci
V súlade s ust. § 123 odsek 1 ZP zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie:
• najmenej 40 % minimálnej hodinovej mzdy ustanovenej nariadením vlády, 
• najmenej 50 % minimálnej hodinovej mzdy ustanovenej nariadením vlády, ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu.
Výška príplatkov za nočnú prácu závisí teda po novom od toho, či bude zamestnanec vykonávať všeobecnú alebo rizikovú prácu.
 

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU V NOCI
Od 1.5.2018 Pre rizikové práce: 35 % hodinovej minimálnej mzdy, t.j. najmenej 0,96565 € x
Pre ostatné druhy prác: 30 % hodinovej minimálnej mzdy, t.j. najmenej 0,8277 € najmenej 25 % (pri uplatnení výnimky, ak sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca)
Od 1.5.2019 Pre rizikové práce: 50 % hodinovej minimálnej mzdy, t.j. najmenej 1,3795 € x
Pre ostatné druhy prác: 40 % hodinovej minimálnej mzdy, t.j. najmenej 1,1036 € najmenej 35 % (pri uplatnení výnimky, ak sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca)


U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 35 % minimálnej hodinovej mzdy ustanovenej nariadením vlády (najmenej však 25 %, ak nejde o rizikovú prácu). V takomto prípade je možné nižšiu sadzbu dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve; v pracovnej zmluve so zamestnancom len v tomto prípade, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.
Aj naďalej platí, že s vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú nočnú prácu. Mzdové zvýhodnenie v takom prípade vedúcemu zamestnancovi nepatrí ****
Zamestnávatelia budú mať možnosť pri príplatkoch za prácu v noci, v sobotu a v nedeľu uplatniť si tzv. výnimku tzv. „derogačnú klauzulu“, čo v praxi znamená, že „nižšiu“ výšku príplatku si budú môcť dohodnúť v rámci kolektívnej zmluvy alebo ak u zamestnávateľa odbory nepôsobia, zamestnávateľ sa na „nižšej“ výške príplatku za nočnú prácu, v sobotu a v nedeľu môže dohodnúť so zamestnancom priamo v pracovnej zmluve.
 

VÝNIMKY OD MÁJA 2018 OD MÁJA 2019
Príplatok za nočnú prácu na prevádzkach, kde sa prevažná časť prác vykonáva v noci (napr. pekári); túto výnimku nie je možné uplatniť u rizikových prác najmenej 25 % hodinovej minimálnej mzdy najmenej 35 % hodinovej minimálnej mzdy
Príplatok za prácu v sobotu na prevádzkach, kde sa pravidelne vykonávajú práce aj v sobotu najmenej 20 % hodinovej minimálnej mzdy, najmenej 45 % hodinovej minimálnej mzdy
Príplatok za prácu v nedeľu na prevádzkach, kde sa pravidelne vykonávajú práce aj v nedeľu najmenej 40 % hodinovej minimálnej mzdy najmenej 90 % hodinovej minimálnej mzdy


Príplatky pri výkone práce vo verejnom záujme a v štátnej službe

Zamestnancovi odmeňovanému podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme patrí za každú hodinu odpracovanú v noci, v sobotu alebo nedeľu príplatok v príslušnej percentuálnej sadzbe hodinovej sadzby funkčného platu. Tento príplatok musí byť od 1.5.2018 najmenej vo výške ustanovenej v Zákonníku práce.
• v súlade s § 17 zákona patrí zamestnancovi za hodinu práce v noci príplatok v sume 25 % hodinovej sadzby funkčného platu, najmenej však príplatok rovnajúci sa sume ustanovenej podľa § 123 ods. 1 Zákonníka práce,
• v súlade s § 17 zákona patrí zamestnancovi za hodinu práce v sobotu alebo v nedeľu príplatok v sume 30 % hodinovej sadzby funkčného platu, najmenej však príplatok rovnajúci sa sume ustanovenej podľa § 122a ods. 1 a § 122b ods. 1 Zákonníka práce.

Zamestnancovi odmeňovanému podľa zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe patrí za každú hodinu štátnej služby v noci, v sobotu alebo nedeľu príplatok v príslušnej percentuálnej sadzbe príslušnej časti funkčného platu. Tento príplatok musí byť od 1.5.2018 najmenej vo výške ustanovenej v Zákonníku práce.
• v súlade s § 139 zákona štátnemu zamestnancovi za hodinu štátnej služby v noci patrí príplatok v sume 25 % z príslušnej časti funkčného platu,
• v súlade s § 140 zákona štátnemu zamestnancovi za hodinu štátnej služby v sobotu a v nedeľu patrí príplatok v sume 30 % z príslušnej časti funkčného platu.

 

Informuje Ľubica Černá na základe zdroja poradca.sk