Nevyplatili Vám mzdu?

09.09.2015 09:07

Skúsenosti získané pri výkone inšpekcie práce nás utvrdzujú v tom, že zamestnanec, ktorého finančné nároky z pracovného pomeru neboli uspokojené, nevie, ako postupovať vo veci vymáhania týchto neuspokojených nárokov od zamestnávateľa. Môže sa jednať o nevyplatenú mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť (ďalej len „mzda“). 

Na stránke Národného inšpektorátu práce je zverejnený presný postup pri nevyplatení nárokov z pracovného pomeru.

www.safework.gov.sk/?id_af=366&ins=nip

 

V prípade  konkrétnych otázok píšte na bozp@nkos.sk alebo telefonujte 0944537947

Ing. Ivan Černý,

Odborový inšpektor BOZP NKOS ZPŠaV