Nominant NKOS v komisii na výber a overovanie odbornej spôsobilosti sprostredkovateľov a rozhodcov

08.12.2015 22:47

V Bratislave na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny sa v dňoch 3. a 8. decembra 2015 uskutočnilo výberové konanie na overovanie odbornej spôsobilosti sprostredkovateľov a rozhodcov v súlade s § 10a ods. 7 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.

Minister Ján Richter menoval za NKOS Stanislava Labjaka za člena svojho poradného orgánu, ktorým je Komisia na výber a overovanie odbornej spôsobilosti sprostredkovateľov a rozhodcov. Jej úlohou bolo objektívne posúdiť splnenie požiadaviek na výkon činnosti sprostredkovateľa a rozhodcu pre riešenie kolektívnych sporov na obdobie rokov 2016-2018.

Výberové konanie prihlásených uchádzačov sa uskutočnilo formou písomného testu a ústneho pohovoru pred komisiou a bolo zamerané najmä na pracovnoprávnu, mzdovú, sociálnu oblasť a komunikačné schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu.

Pozvaní uchádzači splnili zákonom stanovené podmienky pre výkon sprostredkovateľov a rozhodcov (vzdelanie, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť a trvalý pobyt na území SR).

Zoznam úspešných sprostredkovateľov a zoznam rozhodcov zverejní ministerstvo v dennej tlači a zašle ho na vedomie reprezentatívnym združeniam zamestnávateľov a reprezentatívnym združeniam odborových zväzov.

(Informuje Stanislav Labjak)