Ocenenie členov OZ ZPŠaV NKOS - Predstavenie ocenených členov NKOS na slávnostnom stretnutí pri príležitosti 20. výročia založenia NKOS

18.05.2013 16:19

Mária Briganová

Je zakladajúca členka ZPŠaV NKOS od jeho vzniku 22.okt. 1994. Podpredsedníčkou ZPŠaV NKOS bola od 20.10.1996. Predsedníčkou ZPŠaV NKOS je od 20.3.1999 až doteraz. Súbežne bola predsedníčkou ZO ZŠ sv. Vincenta v Leviciach od 1994 do 2008. Viceprezidentkou NKOS je od 23.11.2002 doteraz. Je vyjednávačka kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu správu za ZPŠaV a signatárkou za NKOS. Je členka rady štvorpartity MŠ SR od 1.12.2013. Reprezentuje ZPŠaV NKOS a zastupuje ho na seminároch organizovaných na Slovensku aj v zahraničí. Pre členov a funkcionárov ZPŠaV NKOS organizuje vzdelávacie semináre pre zvýšenie ich právneho povedomia. Vo svojej práci sa pričinila o rast členskej základne ZPŠaV  a o spoluprácu s inými mimovládnymi organizáciami.

Milan Katuninec

Inicioval vytvorenie NKOS a stal sa  prvým predsedom jeho predstavenstva až do kongresu dňa 17.10.1998, kedy sa vzdal tejto funkcie v súvislosti odchodom na Trnavskú univerzitu. Pričinil sa o vytvorenie ZPŠaV NKOS v roku 1994. Nadviazal kontakty so zahraničnými odborovými organizáciami najmä s FCG v Rakúsku prostredníctvom Karla Kleina a Richarda Paihu z GPA a s Metal v Nemecku prostredníctvom Siegfrieda Ehreta. Začlenil NKOS do medzinárodnej organizácie WCL so štatútom pozorovateľa a zastupoval NKOS na jej zasadaniach. Dobré vzťahy vytvoril s generálnym tajomníkom WCT, Piet Nelissenom. Je členom ZPŠaV NKOS v ZO na TU a a s NKOS naďalej spolupracuje, najmä svojou účasťou a prednáškami na seminároch NKOS. Prednáškovú činnosť realizuje aj na zahraničných seminároch. .

Milan Martinák

Člen ZPŠaV NKOS od jeho vzniku  22.okt. 1994.Vypracoval organizačný poriadok a podielal sa na vypracovaní všetkých závažných dokumentov potrebných pre efektívne fungovanie NKOS. Tajomník ZPŠaV NKOS od 20.10.1996 do roku 2010, kedy sa vzdal funkcie z dôvodu vysokého veku. Striedavo bol členom predstavenstva NKOS a členom revíznej komisie NKOS. Ako člen revíznej komisie NKOS pracuje aj v súčasnosti. Je čestným členom predsedníctva ZPŠaV s ktorým stále spolupracuje. Nadviazal kontakty so zahraničnými učiteľskými organizáciami ako s COC v Belgicku prostredníctvom Gust van Dongena, s ÖGB Pflichtschullehrer v Rakúsku prostredníctvom Waltera Rieglera, s medzinárodnou odborovou inštitúciou IGI prostredníctvom FCG v Rakúsku a s EZA prostredníctvom Joachima Herudeka, ktoré následne podporovali ZPŠaV NKOS financovaním seminárov a COC aj realizovaním seminárov na Slovensku. Kontakty nadviazal aj s učiteľskými organizáciami, v Čechách s KOK prostredníctvom Eduarda Hořínka, v Litve s LDF prostredníctvom Janiny Švedenie a v Maďarsku s Munkástanáczok prostredníctvom Evy Zambó. Sprostredkoval začlenenie ZPŠaV NKOS do medzinárodnej učiteľskej organizácie WCT a po jej zániku do Vzdelávacej internacionály EI.

Kristína Huttová

Je zakladajúca členka ZO-NKOS-ZPŠaV na Trnavskej univerzite od 7.2.2005. Predsedníčka ZO-NKOS-ZPŠaV na Trnavskej univerzite od r.2008. Aktívne pracuje v Predsedníctve ZPŠaV od r.2006 ako ekonómka a hospodárka. Pričinila sa o rozšírenie členskej základne na Trnavskej univerzite aktívnym prístupom pri presadzovaní práv zamestnancov v aktívnej práci ZO. Od r. 2012 je členkou Predstavenstva NKOS. Reprezentuje a zastupuje ZPŠaV-NKOS na seminároch na Slovensku, kde zabezpečuje semináre po organizačnej aj ekonomickej stránke. Zúčastňuje sa aj na školeniach a seminároch v zahraničí. Jej obetavá a precízna práca pre NKOS je veľmi dôležitá pre efektívne fungovanie NKOS.Ocene