Odborári na tému BOZP

30.04.2014 06:08

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska  OZ KOVO – METAL v spolupráci s  U. S. Steel Košice, s.r.o. pripravili pre zástupcov zamestnancov seminár na tému Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Na podujatí ktoré sa uskutočnilo dňa 11. apríla 2014 v Košiciach pozvali svojich zástupcov z U. S. Steel Košice, s.r.o., Eurocast košice. Po privítaní účastníkov seminára a predstavení všetkých zástupcov odborov začali prednášky. Pozvanie prijali Ing. Martin Pitorák, viceprezident U. S. Steel Košice, s.r.o. a Ivan Molnár, bezpečnostný technik USSK, kde vo svojich prednáškach informovali prítomných o stave úrazovosti a činnosti BOZP  v prevádzkach U. S. Steel Košice, s.r.o., a o ich spoločných riešeniach a vylepšovaniach so ZZ pre BOZP. Pozvanie taktiež prijala naša prezidentka NKOS Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD, ktorá nás poinformovala o spolupráci NKOS s inými Európskymi organizáciami v rámci BOZP. Milan Tóth inšpektor BOZP NKOS hovoril o zákone BOZP a pôsobení odborov v odborových centrál na úrovni BOZP Slovenska. Milan Beregszászi predseda ZO OZ NKOS Kovo-Metal U. S. Steel Košice, s.r.o. hovoril o spolupráci odborov v rámci BOZP v USSK a o návrhov a podnetov zo strany zamestnancov, ktoré sa predkladajú v komisií BOZP. Ďalej spomenul kolektívne vyjednávanie a rokovanie o dodatku č. 3 ku KZ na roky 2012 – 2014. V ďalšej časti programu sa konala Členská schôdza základnej organizácie, kde bolo potrebné uskutočniť voľby do orgánov ZO NKOS USSK a odsúhlasiť delegátov na kongres OZ NKOS Kovo-Metal. Viceprezident NKOS  Milan Tóth informoval prítomných o kongrese NKOS, ktorý sa bude konať v Ružomberku dňa 21. júna 2014 a potrebnom postupe uskutočnenia volieb funkcionárov v rámci všetkých orgánov NKOS. Delegáti Členskej schôdze ZO OZ NKOS Kovo-Metal USSK si zvolili v tajnom hlasovaní do orgánov ZO na 4. ročné funkčné obdobie 2014 – 2018 týchto funkcionárov:

Predseda:

Milan Beregszászi

Členovia výboru:

Zdenko Mudry, Ing. Milan Tóth, Milan Seman, Martin Soták, Ján Orlovský, Martin Leško, Marcela Bačková, Ing. Peter Farkaš, Pavol Vargovčík, Róbert Mikloš,

Revízna komisia:

Ján Spišák, Branisláv Jánoš, Marcel Gurbáľ.

 

Po každej prednáške mali účastníci seminára možnosť diskusie, čo to aj vyplnili veľkým množstvom otázok. Pán Ing. Martin Pitorák prisľúbili riešenie týchto podnetov a návrhov na zlepšenie bezpečnosti práce a prostredia pre zamestnancov spoločnosti.

Možnosti odborov pre zastupovanie zamestnancov sú veľmi silné, preto je dôležité aby sme svedomito pristupovali k problémom BOZP ktoré zamestnanci prezentujú nám. Každý účastník v spätnej väzbe mal možnosť zhodnotiť ústne úroveň seminára a vyjadriť sa čo mu to prinieslo, prípadne ho to obohatilo a čo očakáva. Účastníci seminára sa zhodli na tom, že úroveň seminára bola veľmi dobra, preto doporučujú aby seminár BOZP sa konal každý rok.    

Na záver seminára sa Milan Beregszászi všetkým poďakoval za účasť, vedeniu U. S. Steel za pomoc pri organizovaní seminára, lektorom za dobre prednášky, zástupcom pre BOZP za dobru  plnohodnotnú diskusiu.

Cieľom odborov pôsobiacich v U. S. Steel Košice, s.r.o. je aby sa spoločne podieľali a vylepšovali problematiku BOZP so zamestnávateľom.

 

 

                                                                                                       Milan Beregszászi

                                                                                         Predseda ZO OZ NKOS Kovo-Metal

                                                                                                  U. S. Steel Košice, s. r. o.