Odborári OZ NKOS KOVO METAL na tému BOZP

13.05.2017 18:45

Odborový zväz Nezávislých kresťanských odborov Slovenska  KOVO – METAL v spolupráci s U.S. Steel Košice, s.r.o. pripravili pre zástupcov zamestnancov seminár na tému Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Na podujatí, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 25.-26. apríla 2017 v Doškoľovacom stredisku Medzev pozvali svojich zástupcov zo Základných organizácií v rámci pôsobenia Odborového zväzu NKOS KOVO – METAL. Po privítaní účastníkov seminára a predstavení všetkých zástupcov začali prednášky. Pozvanie prijali Ing. Martin Pitorák, viceprezident U. S. Steel Košice, s.r.o. a Ondrej Homola, z útvaru bezpečnosti práce, kde vo svojich prednáškach informovali prítomných o úrazovosti, poriadku na pracoviskách, a o stave a činnosti BOZP v prevádzkach U. S. Steel Košice, s.r.o., a o ich spoločných riešeniach a vylepšeniach so ZZ pre BOZP. Ing. Martin Pitorák ďalej hovoril o kolektívnom vyjednávaní so sociálnymi partnermi a podpise dodatku č. 2 ku platnej Kolektívnej zmluve od 1.3.2016 do 31.3.2020. Milan Beregszászi predseda ZO OZ NKOS Kovo-Metal U. S. Steel Košice, s.r.o. hovoril o pôsobení odborov a zástupcov zamestnancov v komisiách pri riešení rôznych podnetov, návrhov a vylepšení. Taktiež informoval účastníkov o kolektívnom vyjednávaní a o dodatku č. 2 ku platnej Kolektívnej zmluve od 1.3.2016 do 31.3.2020. Ďalej spomenul aktivity NKOS, ktoré boli v minulom roku, doposiaľ a budú v tomto roku.

Milan Tóth inšpektor BOZP NKOS hovoril o zákone BOZP a pôsobení odborov v odborových centrál na úrovni BOZP Slovenska. Taktiež spomenul aktivity a pôsobenie odborov na úrovni Centra NKOS a v zahraničí. Po každej prednáške mali účastníci seminára možnosť diskusie, ktorú vyplnili veľkým množstvom otázok.

Pán Ing. Martin Pitorák prisľúbil riešenie týchto podnetov a návrhov na zlepšenie bezpečnosti práce a prostredia pre zamestnancov spoločnosti.

Pozvanie taktiež prijal aj JUDr. Ján Lemeš, kde svojou prítomnosťou obohatil významnosť odborov. Prítomných informoval o pôsobení odborov u zamestnávateľov a dôležitosť zastupovania zamestnancov v rámci pracovnoprávnych vzťahov. Účastníci seminára mu kládli veľa otázok v rámci zákonníka práce a majetkovo právnych veci. Za najdôležitejšie považujú zamestnanci, ktorí pracujú v ťažkom priemysle, odchod do riadneho dôchodku, aby bol uznaný skôr. Taktiež je potrebné, aby pracovné prostredia na prevádzkach boli čo najviac bezpečne a vylepšené. Zákonmi a právami odborov a sociálnymi výhodami zamestnancov by sme sa mali viac približovať k vyspelým štátom EU. Možnosti odborov pre zastupovanie zamestnancov sú veľmi silné, preto je dôležité, aby sme svedomito pristupovali k problémom, ktoré zamestnanci prezentujú nám a taktiež, aby zamestnanci prejavili väčší záujem byť v odboroch.

Každý účastník v spätnej väzbe mal možnosť ústne zhodnotiť úroveň seminára a vyjadriť sa, čo mu to prinieslo, prípadne ho obohatilo a čo očakáva. Účastníci seminára sa zhodli na tom, že úroveň seminára bola veľmi dobrá, preto doporučujú, aby seminár BOZP sa konal každý rok.    

Na záver seminára sa Milan Beregszászi všetkým poďakoval za účasť, vedeniu U. S. Steel za pomoc pri organizovaní seminára, lektorom za dobre prednášky, zástupcom pre BOZP za dobrú,  plnohodnotnú diskusiu.

Cieľom odborov pôsobiacich u zamestnávateľa  je aby sa spoločne podieľali na problematike BOZP so zamestnávateľom. 

Informuje: Milan Beregszászi, predseda ZO OZ NKOS Kovo-Metal pri U. S. Steel Košice, s. r. o.