Odborné vzdelávanie, boj proti nezamestnanosti mladých – reformné požiadavky, debaty, perspektívy

25.02.2015 09:09

Seminár EZA sa uskutočnil v Toledo, 13. – 15. Február 2015, zúčastnili sa ho Stanislav Labjak a Štefan Húšťava. Konferenciu otvoril a pozdravil účastníkov pán Bartho Pronk prezident EZA. Na konferencii bolo vyše 30 účastníkov z rôznych krajín (Nemecko, Chorvátsko, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko).

Úvodné pozdravné slovo predniesol pán Helmut Skala súčasne s prehľadom a rekapituláciou seminárov konaných vo Viedni (5.-6.12.2013) a Thessalonikách (22.-23.9.2014) a takisto pripomenul ciele série týchto seminárov: boj proti nezamestnanosti mladých. Budúci seminár by sa mal zamerať na odporúčania pre inštitúcie EÚ.

Španielsky systém vzdelávania a prípravy na povolanie z hľadiska politického predniesol pán Gregorio Ganzáles Roldán (CEAT).  Kritizoval najmä nešťastný vplyv niektorých ministerstiev ako ministerstvo hospodárstva, ... okrem ministerstva školstva. Za dôležité považoval 3 body:

-          Dobré technické znalosti učiteľov

-          Kvalifikácia učiteľov

-          Moderná didaktika výučby (Toto by mali podporiť politici s príslušnými ministerstvami a v spolupráci s EU.)

Španielsky systém vzdelávania a prípravy na povolanie z hľadiska odborárskeho predniesla pani Imma Badia (USO). Pripravujú nový školský zákon do roku 2016, najmä pre 15 až 17 ročných školákov. Počítajú s využitím duálneho modulu.

Na záver prvého dňa prebehla ešte neformálna diskusia.

Na druhý deň priebežnú bilanciu aktuálnych vývojových tendencií v EÚ predniesol pán Roland Gangl (GÖD). Venoval sa problematike investičnej ofenzívy pre Európu. Bola to veľmi zaujímavá prednáška o nových európskych fondoch pre strategické investície. V dvadsaťstranovom dokumente (je k dispozícii v nemčine a angličtine) opisoval 15 x násobný multiplikačný efekt základnej investície. Požiadavky na kvalitnú výchovu a vzdelávanie zo strany riaditeľov odborných a učňovských škôl v Nemecku predniesol pán Stefan Nowatschin, viceprezident BLBS. O školskej správe a zabezpečení kvality vyučovania v Holandsku referoval Diederik Brink. Odborárske požiadavky k zlepšeniu kvality odborného vzdelávania rozoberal Hans Ulrich Nordhaus z DGB. Význam odborného školstva a vzdelávania v Poľsku – vývoj v posledných rokoch a perspektíve do budúcnosti, informovala Monika Konczyk zo Solidarnosci z Poľska. Spomínala problém  nedostatku odborných profesií ako murár, kúrenár, inštalatér, klampiar... Zástupca platformy mladých sa venoval odbornému vzdelaniu postihnutých. Záverečný súhrn a ďalšie aktivity predniesol Norbert Klein, EZA. Záver a ukončenie seminára vykonala generálna sekretárka  EZA Roswitha Gottbehüt.

Poznámky Stanislava Labjaka:

 • Moderná doba je dynamická a preto je treba klásť dôraz aj na potrebu adaptácie na nové podmienky.
 • Dôležitý je sociálny dialóg, prioritou trhu práce je jej kvalita.
 • Pre nové výzvy je dobre využiť pedagogické skúsenosti, metodické postupy (nielen ČO ale aj AKO).
 • Doba vyžaduje posilniť mobilitu pracovných síl, je potreba tvoriť mosty pre vytváranie viac príležitostí ale s tým rastú aj riziká.
 • Vzdelávací systém sa zdá niekedy komplikovaný a treba zmeniť aj starú schému, že dobrí žiaci sú pre vysoké školy a slabší len pre odborné profesie (treba zmeniť pohľad).
 • Ako kľúčový element sa chápe učiteľ, dôležitá je jeho formácia a podpora. Treba pamätať aj na vzťahy, nezostať izolovaný.
 • EÚ je nielen hospodárske spoločenstvo, ale aj spoločenstvo hodnôt, pri presadzovaní cieľov je dobre ale hovoriť jednotne.
 • Nestačí len podpora odborného školstva z niektorých projektov EÚ, dôležité je, aby to bola podpora aj na úrovni celej spoločnosti.
 • Niektoré krajiny cítia, že do vzdelanosti investujú hodne a potom mnohí idú za prácou do zahraničia (napr. Poľsko má vyše 2 miliónov vyššie vzdelaných ľudí v krajinách EÚ).
 • Ukazuje sa rozličný prínos aj z hodnotiacich systémov ako je aj PISA. Niekedy nemusí ani ísť o všestranné vzdelávanie, ale aby učitelia so žiakmi dobre obstáli v testoch (školy sú ako priestor pre testy a nie pre vzdelávanie). Niektorí pripomínajú, že je treba klásť dôraz aj na špecifické zručnosti, ktoré súvisia s nadaním a jedinečnosťou osobnosti žiaka.
 • Prioritou je kvalita učiteľov, ktorí môžu výrazne ako osobnosti aj motivovať žiakov, avšak často sú nedocenení ani spoločensky ani finančne.
 • Problémom je niekedy aj generačná komunikácia. Mládež je príliš kritická. Treba sa snažiť nerobiť všetko sami, ale pracovať s tým, čo máme.
 • Nezamestnanosť je ako rakovina spoločnosti. Niekedy sú požiadavky trhu práce nadsadené a nemožné (napr. požiadavka na zamestnanca: cca 25 rokov, 10 rokov praxe, vysoká škola, skúsenosti – to znamená, že už počas štúdia by mal pracovať).
 • Odborové organizácie v sociálnom partnerstve by mali pracovať tvrdšie. Viac sa angažovať v procese, aby neboli veľké rozdielnosti.

Konferencia bola organizačne kvalitne zvládnutá a bola podporená aj z fondov EÚ. 

Skratky:

EZA - Europäisches Zentrum für Arbeitsnehmerfragen

CEAT - El Centro Europeo para los Asuntos de los Trabajadores

ÖZA - Österreichischen Zentrum für Arbeitnehmerbildung

USO - Una Sólida Organización

GÖD – Gewerkschaft Öffentlicher Dienst

BLBS - Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen

DGB - Deutscher Gewerkschaftsbund