Odborné vzdelávanie v ohnisku rokovania zamestnaneckých organizácií, s ohľadom na boj proti nezamestnanosti mladých - reformy, diskusia, perspektívy

29.09.2014 21:15

V dňoch 22. a 23. septembra 2014 sa konal v poradí druhý seminár EZA o odbornom školstve v Grécku, v Thessalonikách (Solún), pod názvom „Odborné vzdelávanie v ohnisku rokovania zamestnaneckých organizácií, s ohľadom na boj proti nezamestnanosti mladých -  reformy, diskusia, perspektívy“. Organizátorom bolo Rakúske centrum pre otázky zamestnancov  (ÖZA), menovite Roland Gangl, Helmut Skala a Andreas Gjecaj. Za NKOS sa ho zúčastnili Milan Martinák a Ľuboš Martinák. Základnú prednášku mali zástupkyne organizácie CEDEFOP (Európske centrum pre rozvoj odborného vzdelávania), ktorá má sídlo práve v Thessalonikách. Výsledky svojej práce zverejňuje na webovej stránke www.cedefop.europa.eu . Druhým prednášateľom bol prof. Dr. Jozef Aff, z hospodárskej univerzity vo Viedni, ktorý hovoril o dôležitosti vzdelávania učiteľov odborných predmetov. Helmut Skala prednášal o vplyve transatlantického obchodu a investičného partnerstva USA a EÚ na zamestnanosť v Európe. Medzi klady zaradil najmä zvýšenie zamestnanosti. Medzi nedostatky zaradil zhoršenie prísneho európskeho štandardu kvality v ochrane životného prostredia, v poľnohospodárstve a v potravinárskom priemysle. Na záver povedal, že áno, sme za transatlantické partnerstvo, ale na základe európskych hodnôt a ekosociálneho  trhového hospodárstva.

Roland Gangl prednášal o kvalifikačných požiadavkách na učiteľský personál v odbornom vzdelávaní a o ISCED 2011(Medzinárodný štandard klasifikácie v odbornom vzdelávaní 2011). Zdôraznil dôležitosť ďalšieho vzdelávania učiteľov. Panadiotis Gkolfis hovoril o vzdelávacom systému v Grécku. Uviedol, že duálny systém odborného vzdelávania je u nich len na papieri.

Nasledujúci deň bol venovaný analýze  situácie v oblasti odborného vzdeláva v európskych krajinách. Účastníci z jednotlivých krajín predniesli tu svoje referáty, ktoré boli v podstate odpoveďami na vopred položené tri otázky. Za NKOS predniesol referát Milan Martinák v tomto znení:

  1. otázka: Ako posudzujete vývin celkovej hospodárskej situácie a situáciu na trhu práce pre mladých ľudí od decembra 2013 vo vašej krajine?

Nezamestnanosť mladých ľudí na Slovensku je veľká: 33,7 % a to je šieste najhoršie miesto v EÚ. Posledný rok klesla nezamestnanosť o 1,1 %, ale to je nižší pokles ako v iných štátoch EÚ. Naša vláda rieši túto situáciu okrem iného aj príspevkami pre zamestnávanie mladých ľudí.

Naša organizácia vidí tento problém tak, že naše školstvo nie je pripravené pre požiadavky trhu práce a príspevky pre zamestnanie nepomôžu, pretože zamestnávatelia neprijmú nijakého uchádzača do zamestnania bez kvalifikácie. Pomôcť môže len reforma vzdelávacieho systému.

  1. otázka: Aké zmeny v systéme odborného vzdelávania sa vykonali vo vašej krajine a sú tieto zmeny podľa vašej organizácie cieľavedomé?

V systéme odborného vzdelávania na Slovensku nenastali od decembra 2013 nijaké veľké zmeny. Zmeny sú stále iba v štádiu príprav. K tomu prišlo aj ku zmene na poste ministerstva školstva v júli 2014. Avšak na medzinárodnej konferencii pre transformáciu dňa 6. júna v Bratislave bola prijatá deklarácia účastníkov, ktorú podporuje aj naša organizácia. Podporujeme:

-         transformáciu odborného vzdelávania

-         duálny systém vzdelávania

-         legislatívne zmeny pre uplatnenie sa absolventov škôl

  1. otázka: Aké ďalšie zmeny v systéme odborného vzdelávania sú krátkodobé a ktoré dlhodobo plánované a ako sa stavia k tomu vaša organizácia?

Ministerstvo školstva SR pripravuje teraz zmeny zákonov pre odborné vzdelávanie. ktoré v novembri 2014 predloží parlamentu. Zákon stanoví podmienky pre vytvorenie duálneho systému tak, aby bolo venované 60 % času praktickému výcviku vo firmách. Duálny systém je plánovaný predovšetkým pre trojročné učebné odbory. Od septembra 2014 sa zavedie pre overenie duálny systém v 21 školách. Úplne bude tento systém zavedený v roku 2014. Naša organizácia sa stavia k tomu pozitívne. Dôležitá však bude skutočná realizácia týchto plánov.                                                                                            (spracoval: Milan Martinák)