Odborový inšpektor BOZP pre NKOS ZPŠaV je Ing. Ivan Černý

07.07.2015 20:25

Od 2. júla 2015  máme nového odborového inšpektora pre BOZP pri ZPŠaV. Odborový inšpektor BOZP Ing. Ivan Černý je bezpečnostný technik  (držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti v zmysle § 23 ods. 1, zákona č. 124/2006 Z.z v znení neskorších predpisov).

Odborový inšpektor BOZP pri ZPŠaV bude:
  • poskytovať odbornú pomoc základným odborovým organizáciám, odborárom, zamestnancom, ale i zamestnávateľom, kde pôsobí NKOS

  • vykonávať poradenskú a konzultačnú, vzdelávaciu a metodickú činnosť v otázkach ochrany práce členom NKOS,

  • na základe plánu kontrolnej činnosti, alebo požiadavky základnej odborovej organizácie vykonávať  kontroly ochrany práce u príslušných zamestnávateľov, kde pôsobí NKOS, 

  • zúčastňuje sa na vyšetrovaní alebo prešetrovaní príčin vzniku pracovných úrazov a chorôb z povolania, priemyselných otráv, porúch a havárií technických zariadení, u príslušných zamestnávateľov, kde pôsobí NKOS.

Jeho najbližšou úlohou je zoznámiť sa s jednotlivými základnými organizáciami NKOS ZPŠaV a pracoviskami, na ktorých tieto pôsobia. Odborový inšpektor v 2. polroku 2015 navštívi jednotlivé základné organizácie a pracoviská na ktorých tieto organizácie pôsobia.
 
Kontakt:
Ing. Ivan Černý
0944537947
bozp@nkos.sk