Pietne spomienkové zhromaždenie

14.05.2015 09:00

Dňa 11. mája 2015 o 12:00 hod bolo na pozvanie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v kongresovej sále hotela SOREA REGIA v Bratislave pietne spomienkové zhromaždenie, kde sme si s pietou a úctou pripomenuli pamiatku zamestnancov, ktorí prišli o život pri výkone svojho povolania alebo utrpeli vážne zranenia a choroby na pracovisku.

Podujatie sa konalo v rámci Svetového dňa prevencie chorôb z povolania a pracovných úrazov, ktoré je súčasťou celosvetovej kampane zameranej na prevenciu chorôb z povolania a pracovných úrazov. 

Vláda Slovenskej republiky a sociálni partneri sa každoročne pripájajú k tejto celosvetovej kampani. Tieto podujatia sú zároveň aj príležitosťou na vyjadrenie solidarity a podpory zamestnancom na ich právo na ochranu zdravia pri práci a na zdravé pracovné prostredie.

Za Nezávislé kresťanské odbory Slovenska boli delegovaní na podujatie piati členovia NKOS v zastúpení Milana Tótha, viceprezidenta NKOS a Stanislava Labjaka, člena predsedníctva ZPŠaV NKOS.

Po hymne SR zaznel umelecký prednes Balada o ľudskom srdci od Milana Rúfusa:

„Len nehľadané sa ľuďom ťažko stráca. Všetko je dar rúk, čo je na stole. Všetko je túžba, úsilie, nápor, práca. Ach, tie jazvy zvonom vykonané. A pritom ľuďom sa často stáva - v Božom mene - že veci ľuďmi vykonané, musí byť v prvom rade úprimné. Kto hnetie, to zvony vedia. A veža nie. Pretože ľudské srdce nesmie byť zo železa. Pretože neudiera. Aj zvoní.

Ján Richter v úvodnom príhovore privítal premiéra SR, zástupcov vlády, parlamentu, odborových organizácií, zamestnávateľských zväzov, zástupcov miest a obcí a reprezentantov inšpektorátu práce.

Premiér SR Robert Fico pripomenul dôležitosť sociálneho dialógu na celoslovenskej úrovni ako aj úlohu prevencie pracovných úrazov. V problematike BOZP je nezastupiteľná úloha odborových organizácií.

Predseda KOZ Jozef Kollár hovoril o aktuálnej priorite – čeliť expozíciám chemických látok. Za významné prvky ochrany človeka označil kontrolu odborovými organizáciami, právne vedomie, ako aj informovanosť. Úspech sociálneho dialógu závisí aj od vzdelávania ako aj profesionalizácie odborárskej činnosti.

Jozef Turčány, podpredseda ZMOS hovoril o o širšom rozmere spoločenskej hodnoty práce, lebo obsahuje aj hodnotu ľudského života.

V roku 2014 bolo 151 úrazov s ťažkou ujmov na zdraví a 39 smrteľných úrazov, čo je pokles oproti predošlému roku.

Andrej Gmitter, generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce pripomenul dôležitosť včasnej prevencie ako aj nepreceňovať svoje schopnosti. Jeho prioritou je najmä dohľad nad legislatívnym procesom, ale aj bezplatné poradenstvo, previerky a vzdelávanie v oblasti BOZP.

Počas zhromaždenia boli aj umelecké výkony sláčikového kvarteta.

Zapísal: Stanislav Labjak, predseda NKOS ZPŠaV pri ÚPN