Pitný režim a ochrana zamestnancov pred nadmerným teplom

09.07.2015 19:13

Začiatok júla priniesol okrem prázdnin aj veľké horúčavy, ktoré môžu predstavovať pre zamestnancov veľkú záťaž, ktorá vplýva na pracovný výkon zamestnancov. Stručný prehľad, ako sa preventívne chrániť pred  zvýšeným teplom v letných mesiacoch a čo je povinný zamestnávateľ zabezpečiť v zmysle zákona Vám predstavíme v nasledujúcich riadkoch.

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pitný režim pre zamestnancov vyplýva zo zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v zmysle § 6 ods.3, písm. b), pričom zabezpečenie pitného režimu je zamestnávateľ povinný upraviť vnútorným predpisom. Tento vnútorný predpis podrobne upraví pravidlá na zabezpečenie pitného režimu po dohode so zástupcami zamestnancov. 

Ďalšie predpisy zaoberajúce sa ochranou zamestnancov pred teplom a chladom sú:

 • zákon NR SR č, 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ňom  § 37 vymedzuje povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia nepriaznivé účinky faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy (napr. teplota vzduchu, relatívna vlhkosť vzduchu a rýchlosť prúdenia vzduchu) na zdravie zamestnancov na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru. V zmysle tohto ustanovenia je zamestnávateľ okrem iného povinný zabezpečiť aj
 • Pracovné podmienky zamestnancov tak, aby nebola prekračovaná únosná tepelná záťaž na pracoviskách, na ktorých nemožno dodržať prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy z dôvodu tepelnej záťaže z technológie, ako aj na iných pracoviskách počas dní, keď teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni presahuje 30 ºC,
 • Dodržiavanie prípustných povrchových teplôt pevných materiálov a kvapalín, s ktorými prichádza do kontaktu pokožka zamestnanca.
 • Vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky, ochranný odev a pitný režim pri zvýšenej záťaži teplom alebo chladom.
 • Vyhláška MZ SR č. 544/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci. (je to vykonávacia vyhláška k zákonu č.355/2007 Z.z.). Tento  predpis ustanovuje optimálne a prípustné mikroklimatické podmienky v dôsledku záťaže teplom, prípustné teploty povrchov a kvapalín a ochranné opatrenia pri záťaži teplom a chladom vrátane pitného režimu.
 • Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko. Predpis všeobecne  ustanovuje povinnosti zamestnávateľa okrem iného aj ohľadom teploty na pracovisku a poskytovania pitnej vody (zamestnanci musia mať prístup k pitnej vode stále, nielen počas horúčav).

Čo konkrétne teda musí zamestnávateľ zabezpečiť?

 • dostatočné množstvo pitnej vody priamo na pracovisku – tým zároveň splnil základnú požiadavku zabezpečenia pitného režimu
 • navyše nápoje, prostredníctvom ktorých sa dopĺňa strata tekutín a minerálnych látok z organizmu stratených potením a dýchaním za podmienok:
  • ak je predpoklad prekročenia smerných hodnôt dlhodobo a krátkodobo únosnej záťaže teplom (napr. práce s veľkým energetickým výdajom, pri ktorých je záťaž teplom spôsobená technológiou výroby napr. v hutníctve, v sklárskom priemysle a pod.),
  • pri dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku za mimoriadne teplých dní (napr. práce na stavbách).
  • Mimoriadne teplý deň je deň, keď teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni dosiahne hodnotu vyššiu ako 30 °C.

Pitný režim na pracovisku s nadmernou záťažou teplom, výber vhodných nápojov, ich primeranú teplotu a množstvo zamestnávateľ konzultuje s lekárom pracovnej zdravotnej služby.

Ak na pracovisku, na ktorom sa vykonáva dlhodobá práca, nemožno zabezpečiť optimálne alebo aspoň prípustné mikroklimatické podmienky, zamestnávateľ musí pristúpiť k technickým alebo organizačným opatreniam:

 • zabrániť prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná použitím žalúzií alebo roliet, (priamy dopad slnečného žiarenia na hlavu zamestnanca nesmie prekročiť dobu 10 minút – § 3 vyhlášky MZ č. 544/2007)
 • zabezpečiť klimatizáciu, príp. zvýšiť pohyb vzduchu vetraním alebo aj ventilátormi,
 • upraviť pracovný čas, napr. posunúť začiatok pracovnej doby na skoršie ranné hodiny,
 • zaradiť prestávky v práci, príp. skrátiť pracovnú dobu.

Jednotlivé pracovné činnosti rozdelené podľa celkového energetického výdaju sú uvedené  v  prílohe vyhlášky MZ SR č. 544/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v prílohe v  tabuľke č.1.

Tabuľku si môžete pozrieť www.uvzsr.sk/docs/leg/544_2007_ochrane_zdravia_pred_zatazou_teplom.pdf

 

Želám všetkým zamestnancom, aby prežili horúčavy na pracovisku bez ujmy a v pohode. V prípade  konkrétnych otázok píšte na bozp@nkos.sk

Ing. Ivan Černý,

Odborový inšpektor BOZP NKOS ZPŠaV

 

Zdroje a viac informácií na:

www.uvzsr.sk

www.safework.gov.sk