Podporné stanovisko k povinnej školskej dochádzke

11.09.2015 10:29

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska podporujú snahu Kresťanskodemokratického hnutia o zavedenie povinného vzdelávania detí a mládeže od šiestich do osemnástich rokov. Nezávislé kresťanské odbory Slovenska spoločne s odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy NKOS vítajú všetky aktivity a snahy o lepšiu uplatniteľnosť žiakov na trhu práce. Európska únia a Slovensko nevynímajúc, sa boria s problémom mladých ľudí, ktorí  nie sú zamestnaní, ani nie sú zapojení do vzdelávania či odbornej prípravy (tzv. NEETs). Navrhované obdobie predĺženej povinnej školskej dochádzky môže byť jednou z možnosti odborného vzdelávania s cieľom vybaviť žiakov  zručnosťami a kvalifikáciou, po ktorých je dopyt na pracovnom trhu. Je preto potrebné prispôsobiť vyučovací proces praktickým požiadavkám, naďalej pokračovať v spájaní vzdelania s praxou a podporovať formy duálneho vzdelávania.

Ľubica Černá, prezidentka NKOS

Mária Briganová, predsedníčka ZPŠaV NKOS