Popis projektu

13.07.2015 17:01

Projekt je financovaní Európskou úniou v programe Erasmus Plus. Akcia 2: Spolupráca pre inovácie a výmena osvedčených postupov, strategické partnerstvá pre mládež.

Hlavný riešiteľ: je poľská nadácia EDS – FNS, ktorá je členom EZA. Vedúcim manažérom je Michal Wojczik. Za NKOS projektový manažér je Ľubica Černá

Partneri projektu: UHM Malta (člen EZA), NKOS, Centrum interkulturálneho dialógu - CID (obe zo Slovenska) a Giosef Enna (Taliansko). Za NKOS je realizácia pridelená Platforme mladých NKOS.

Cieľ projektu: Výskum a rozvoj sociálnych a interpersonálnych kompetencií mladých ľudí, vytvorenie tréningového programu pre študentov a absolventov na získanie potrebných kompetencií a ich občianska aktivizácia. 

Doba realizácie projektu: november 2014 – október 2016 (24 mesiacov)

Aktivity projektu:

Medzinárodné stretnutia:

 • Bratislava, 4.- 6. 2. 2015 - projektoví manažéri (uskutočnené)
 • Floriana, (Malta) september 23.–25. 9. 2015, projektoví manažéri + odborníci, ktorí vytvoria vzdelávací program
 • Varšava, júl 2016 - projektoví manažéri, odborníci a zástupcovia partnerov projektu.

Tréning

Lublin, apríl 2016, zúčastní sa ho 20 účastníkov (NKOS – 4 osoby). Je to 9-dňový výcvikový kurz  pre pracovníkov s mládežou, trénerov a ľudí pracujúcich s mládežou v MVO a školách. Obsah: tréning trénerov a postupy implementácie vzdelávacieho programu, ktorý  budeme rozvíjať v priebehu projektu.

 

Záverečná konferencia

Varšava, júl 2016, zúčastní sa jej 66 účastníkov (NKOS – 4 osoby). Bude to 3-dňové stretnutie a 1-dňová konferencia s prezentáciou a panelovými diskusiami s tvorcami politík a odborníkmi.

 

Aktivity (O1) za ktoré je zodpovedné NKOS v termíne 1.02.2015 – 30.04.2015)

Diagnostika zručností a kompetencií:

 • vytvorenie výskumných nástrojov: test zručností pre mládež a študentov, scenár rozhovoru so zamestnávateľmi, preklad finálnej verzie výskumných nástrojov do anglického jazyka,
 • vykonanie výskumu formou testov kompetencií na stredných školách (60 respondentov); na vysokých školách (60 respondentov), 15  hĺbkových rozhovorov so zamestnávateľmi, vyhodnotenie testov schopností a rozhovorov,
 •  analyzovať a napísať záverečnú správu o zručnosti a kompetencie mládeže vstupujúcich na trh práce, preložiť záverečnú správu do angličtiny.

Aktivity (O2) za ktoré je zodpovedné NKOS v termíne 1.04.2015 – 30.11.2015

Vzdelávací program pre formovanie kompetencií mladých ľudí

 • návrh štruktúry vzdelávacieho programu (ciele, vzdelávacie ciele, metodika, obsah, štruktúra)
 • napísať úvod do vzdelávacieho programu / príručky
 • zostavenie obsahu 10 tréningových lekcií: vstup a úvod, učebné ciele, učebné metódy, program, obsah 10 lekcií. 1 lekcia -  2 hodiny.
 • vytvorenie ďalších materiálov: grafika, interaktívne prvky, videá, animácie.

Aktivity (O3) za ktoré je zodpovedné NKOS v termíne 1.09.2015 – 31.01.2016

Vytvorenie publikácie propagujúcej aktívne občianstvo a neformálne vzdelávanie (32 strán)

Povinnosti NKOS v oblasti propagácie projektu, termín 31.05.2015:

 • zverejňovať stručné informácie o projekte (vrátane loga programu a odkaz na webové stránky projektu) v národnom jazyku a v angličtine na internetových stránkach a v sociálnych médiách. (vykonané na webovej stránke nkos.sk[1] a Facebook)
 •  poskytovať stručné informácie o projekte v národnom jazyku  - ½ strana A4 - na webových stránkach projektu
 • dodať logo organizácie na webovú stránku projektu a leták (vykonané[2] )
 • poskytovať stručné informácie o koordinátorovi projektu a o  hlavných  expertoch pracujúcich na  projekte (v angličtine)
 • informovať cieľové skupiny a zainteresované osoby o projekte podľa zoznamu zainteresovaných osôb, ktorý je v disseminačnom pláne prostredníctvom e-mailu, listu alebo newsletter
 • zostaviť databázu potenciálnych užívateľov výstupov projektu
 • publikovať 2 články v príslušnom médiu (1 v tlačených médiách, 1 v on-line médiách), o projekte a o výsledkoch výskumu
 • dodávať správy  a závery potenciálnym príjemcom a užívateľom výstupov  projektu.


[1] https://www.nkos.sk/news/prve-stretnutie-spolupracovnikov-na-projekte-mladi-ludia-na-trhu-prace/

[2] https://youth-competences.eu/