Postup ako podať sťažnosť na inšpektorát práce

19.10.2012 10:04

Podľa ust. § 3 zák.č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach je sťažnosť podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým
- sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,
- poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy,
Podľa ust. § 4 citovaného zákona sťažnosťou podľa tohto zákona nie je podanie, ktoré
- má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha,
- poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom,
- je sťažnosťou podľa osobitného predpisu,
- smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu.

Podnetom, podľa vnútorných smerníc vydaných Národným inšpektorátom práce, sa rozumie podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá poukazuje na porušovanie povinností vyplývajúcich z ust. § 2 ods.1 písm. a) zák.č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zák.č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podanie podnetu
môže byť realizované písomnou formou prostredníctvom pošty, mailu, osobne na podateľni, prípadne telefonicky do záznamu.

Pokiaľ chcete podať podnet na zamestnávateľa, v podaní je potrebné uviesť :
Vaše meno, priezvisko a adresu bydliska (pokiaľ chcete podanie poslať anonymne, tak tento bod neuvediete, ale v tom prípade nebudete informovaný o výsledku inšpekcie práce, taktiež šetrenie anonymných podnetov je na posúdení hlavného inšpektora práce),

  • presná adresa firmy, resp. zamestnávateľa (u ktorého dochádza k porušovaniu predpisov),
  • čo je podľa Vás vo firme porušované (napr. pracovnoprávne predpisy alebo predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, čo najpresnejšie špecifikovať).

Podnet je možné zaslať na miestne príslušný krajský inšpektorát práce (podľa miesta prevádzky zamestnávateľa), prípadne aj na Národný inšpektorát práce.
(podľa https://www.safework.gov.sk/?t=44&s=108&ins=nip) vložila Černá Ľubica