Pracovné úrazy

02.11.2015 16:22

Pracovné podmienky na každom pracovisku by mali byť v súlade s právnymi a ostatnými predpismi tak, aby bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Napriek snahe zúčastnených strán – zamestnávateľa aj zamestnancov, môže prísť k pracovným úrazom.  Najlepšie je keď, k žiadnemu pracovnému úrazu nepríde, ale zamestnávateľ musí byť pripravený na takúto situáciu ešte pred vznikom pracovného úrazu.

Všeobecné povinnosti zamestnávateľa v prípade vzniku pracovného úrazu upravuje § 8, ods. 1 a § 17, ods.2 zákona č. 124/2006 Z.z.. Zamestnávateľ je povinný vopred vykonať opatrenia a zabezpečiť prostriedky na ochranu života  a zdravia zamestnancov a na poskytnutie prvej pomoci. V zmysle zákona je zamestnávateľ povinný písomne určiť postup pre prípad  záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci.

Zamestnávateľ musí dopredu ešte  pred vznikom pracovného úrazu ( nebezpečnej udalosti) podľa charakteru prác, nebezpečenstva a veľkosti rizika určiť postupy pri vzniku pracovného úrazu. Je povinný mať vnútorný predpis, kde bude uvedený postup pri ohlasovaní vzniku pracovného úrazu a písomne určený postup pri poskytovaní prvej pomoci, záchranných prácach, evakuácii a ostatných potrebných činnostiach. Môže sa to volať Havarijný plán a Traumatologický plán alebo Smernica na určenie postupov pri vzniku úrazov a nebezpečnej udalosti.

 

V každom prípade uvedený  dokument musí obsahovať najmä nasledovné :

 • Určenie postupu prác pri záchranných prácach, pri evakuácii a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, uvedené činnosti musia byť určené na každé pracovisko.
 • Pracoviská musia byť vybavené prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci a zamestnanci musia vedieť, kde sa tieto prostriedky nachádzajú (napr. lekárničky, nosidlá,... 
 • Potrebné kontakty – telefónne čísla na príslušné zdravotné pracoviská, záchranné pracoviská, hasičov, políciu.....

 

Základné povinnosti zamestnancov a zamestnávateľa po vzniku pracovného úrazu upravuje § 17 zákona č. 124/2006 Z.z. Zamestnanec, ktorý utrpel pracovný úraz, je povinný bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi vznik pracovného úrazu (ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav). Túto povinnosť má aj svedok pracovného úrazu. Pracovný úraz sa oznamuje zamestnávateľovi cestou vedúceho zamestnanca, ktorý zabezpečí informovanie vedenia organizácie určeným spôsobom v zmysle zákona a vnútornej smernice organizácie.

Každý zamestnanec vykoná bezprostredne po úraze bezodkladné opatrenia, potrebné na zabránenie ďalšieho ohrozenia života zdravia (odtiahne zraneného z nebezpečného miesta, vypne elektrický prúd, zatvorí prívod plynu, vytvorí prístupový priestor pre zdravotníkov k zranenej osobe...) a poskytne prvú pomoc, ak je to v jeho silách a zavolá záchrannú službu (zdravotníkov, hasičov...).

Zamestnávateľ je povinný po oznámení pracovného úrazu bezodkladne vykonať potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia. Je dôležité, aby stav pracoviska bol ponechaný v pôvodnom stave – ak je to možné, samozrejme, okrem vykonania nevyhnutných opatrení na záchranu života a zdravia alebo na zabránenie veľkej škody – do príchodu vyšetrovacích orgánov.

Po vzniku  pracovného úrazu je zamestnávateľ povinný registrovať pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť (PN) trvajúca viac ako 3 dni – vtedy sa jedná o registrovaný pracovný úraz alebo závažný registrovaný pracovný úraz – ak  PN trvá viac ako 42 dní.

Úraz, kde PN je kratšia ako 3 dni je evidovaný pracovný úraz – zapisuje sa do knihy drobných úrazov. Tu je dôležité podotknúť, že aj tieto drobné pracovné úrazy je dôležité evidovať spolu s uvedením zdroja úrazu, spôsobu poranenia a uvedenia svedkov pre prípad, že sa  z drobného poranenia stane závažné poranenie s dobou pracovnej neschopnosti dlhšou ako 3 dni.

 

Zamestnávateľ je povinný oznámiť vznik registrovaného pracovného úrazu :

 • zástupcom zamestnancov vrátane príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť.
 • príslušnému útvaru Policajného zboru, ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že  v súvislosti s pracovným úrazom bol spáchaný trestný čin,
 • príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru, ak ide o závažný pracovný úraz.

 

Zamestnávateľ je povinný:

 • spísať záznam o registrovanom pracovnom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení pracovného úrazu,
 • zaslať záznam o registrovanom pracovnom úraze do 8 dní od dňa, odkedy sa o tomto pracovnom úraze dozvedel príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru a doručiť tento záznam zamestnancovi, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz alebo pozostalým, ak zamestnanec zomrel v dôsledku pracovného úrazu,
 • zaslať príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru do 30 dní správu o vyšetrení príčin a okolností vzniku závažného pracovného úrazu a o prijatých a vykonaných opatreniach na zabránenie opakovaniu podobného pracovného úrazu,
 • zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu všetkých pracovných úrazov, teda aj tých, ktoré nepodliehajú registrácii (doba PN kratšia ako 3 dni alebo bez PN), z dôvodu, ak sa následky úrazu prejavia neskôr.

 

Na záver treba uviesť to najdôležitejšie, čo zamestnávateľ musí urobiť, aby čo na najmenšiu mieru znížil riziko opakovania vzniku pracovného úrazu:

 • zamestnávateľ musí zistiť príčinu pracovného úrazu  a všetky okolnosti jeho vzniku, a to za účasti zamestnanca, ktorý utrpel úraz (ak je to možné), za účasti príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť, v prípade závažného pracovného úrazu je povinný prizvať aj autorizovaného bezpečnostného technika,
 • zamestnávateľ prijme a vykoná potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného úrazu. Jedná sa o preventívne a ochranné  opatrenia – zmena alebo úprava pracovných postupov, zásady bezpečného správania sa na pracovisku, zakázané činnosti na pracovisku a pod.

 

Želám všetkým pracovníkom bezpečný pobyt na pracovisku bez úrazov a nebezpečných udalostí.

 

V prípade  konkrétnych otázok píšte na bozp@nkos.sk, lebo telefonujte 0944537947

Ing. Ivan Černý,

Odborový inšpektor BOZP NKOS ZPŠaV