Presadzovanie dôstojných pracovných miest vo vzdelávacom sektore pre zdravší pracovný život

13.02.2016 15:24

Presadzovanie dôstojných pracovných miest vo vzdelávacom sektore pre zdravší pracovný život – bolo témou seminára v Londýne 29. januára 2016, ktorý organizovali ETUCE (European Trade Union Committee Education - Európsky výbor odborových zväzov pre vzdelávanie) a EFEE (European Federation of Education Employers - Európska federácia školských zamestnávateľov).

Za ZPŠaV NKOS sa seminára zúčastnil Stanislav Labjak.

V tomto projekte sa pokračuje vo výsledkoch dosiahnutých v minulých rokoch v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) pedagogických pracovníkov. Treba identifikovať konkrétne a praktické spôsoby pre prevenciu a zvládanie pracovného stresu vo vzdelávaní s dôrazom na spoločné iniciatívy sociálnych partnerov. Pracovný stres a psychosociálne riziká majú negatívny vplyv na zdravie a cenou je finančná záťaž nielen u zamestnancov ale aj u zamestnávateľov. Projekt je zameraný na podporu iniciatívy sociálnych partnerov podporovať zdravé a bezpečné pracoviská v oblasti vzdelávania pre zdravší pracovný život ako predpoklad pre kvalitné vzdelávanie.

Na príklade prípadových štúdií štyroch škôl sa prezentovala príležitosť skúmať rôzne osvedčené postupy v oblasti podpory dôstojnej práce v školstve. Odborníci na BOZP mohli zdieľať svoje znalosti s ostatnými účastníkmi. Tiež sa diskutovalo v troch pracovných skupinách o opatreniach, ktoré zamestnávatelia a zamestnanci v školstve môžu rozvíjať spoločne, aby sa zabránilo psychosociálnym rizikám v školstve. Navrhli sa konkrétne návrhy pre regionálnu oblasť (vedenie škôl, učiteľov, učiteľských odborov a zamestnávateľov), národnú oblasť (aktívne stratégie pre prevenciu psychosociálnych nebezpečenstiev na školách a ich riešení v kolektívnych zmluvách a národných štruktúr sociálneho dialógu) až po úroveň Európskych zastúpení a štruktúr.

Podľa štatistík EÚ Esener II je Slovensko na poslednom mieste, ak ide o údaje o identifikácii stresu v školstve a sociálnej práci.

Pracovné skupiny riešili problematiku:

1. Má vaša organizácia vypracovanú stratégiu, aby sa zabránilo psychosociálnym rizikám v školstve? Ak áno, môžete poskytnúť  konkrétne príklady?

2. Ako sa snažíme so sociálnymi partnermi rozvíjať smernice na prevenciu psychosociálnych rizík v oblasti vzdelávania na európskej, národnej i miestnej úrovni? 

(Informuje Stanislav Labjak)