Priebežné informácie o legislatívnej podobe a činnosti BOZP

24.10.2012 19:05

NKOS vo svojich postupoch a krokoch nekompromisne zastávali postoje, ktorých snahou bolo nedopustiť žiadne zníženie dosiahnutých štandardov v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorými je SR viazaná medzinárodnými záväzkami a členstvom v EÚ. Preto hlavným cieľom a činnosťou inštruktorov BOZP v jednotlivých základných organizáciách je zapájať sa do zriadených komisiách BOZP na jednotlivých pracoviskách a hodnotiť stav bezpečnosti práce. 

Základné kritériá pre činnosť inšpektora bezpečnosti práce NKOS:

  1. Zapájať sa pri tvorbe legislatívy týkajúcej sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Spolupráca so sociálnymi partnermi na národnej, odvetvovej a podnikovej úrovni v danej oblasti /aktuálny stav, návrhy, východiská/.
  2. Prezentovať výsledky, východiská zistené pri  kontrolnej činnosti priamo v zamestnávateľských organizáciách v pôsobnosti odborových zväzov v NKOS v zmysle ustanovení § 149 Zákonníka práce a § 29 Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
  3. NKOS je priamym a aktívnym účastníkom tvorby legislatívy BOZP prostredníctvom svojich zástupcov v pracovných skupinách budovaných na tripartitnom princípe, taktiež je účastníkom pripomienkového konania pri tvorbe zákonov a súvisiacich predpisov BOZP. Úroveň sociálneho dialógu ako aj  legislatívy v SR bola vysoko hodnotená aj na medzinárodnej úrovni. Odbory sú si vedomé záväzkov vyplývajúcich z Dohovorov MOP a rámcovej smernice 89/391  EHS  a nepripúšťajú znižovanie dosiahnutých štandardov, ktoré boli v legislatíve BOZP v SR dosiahnuté.
  4. Inšpektor BOZP po uskutočnení seminára menuje zodpovedných inštruktorov BOZP v organizáciách, kde pôsobí  NKOS. Inšpektor BOZP zabezpečuje semináre BOZP na zväzových úrovniach a semináre BOZP na medzinárodnej úrovni. Zároveň sa zúčastňuje seminárov BOZP v rámci EÚ. Na základe záverov prijatých v správe o výkone kontroly odborov nad stavom BOZP sa naši inštruktori BOZP – zástupcovia jednotlivých základných organizácií -odborových zväzov sústreďujú okrem vlastnej plánovanej činnosti aj na:
  • vykonávanie  následných kontrol a odstraňovanie pretrvávajúcich nedostatkov
  • aktívnu pomoc priamo v základných  organizáciách pri odstraňovaní nedostatkov a zvyšovaní účasti odborových funkcionárov na riadení starostlivosti o BOZP.

Slovenská republika ako aktívny člen Európskych štruktúr na úseku BOZP, akými sú Európska agentúra bezpečnosti práce so sídlom v Bilbau a Európska odborová konfederácia so sídlom v Bruseli, sa zapájala do aktivít v súvislosti s Európskou kampaňou  „Bezpečnosť práce zamestnancov pracujúcich v údržbe“. Už tradične sa do aktivít zapájala aj NKOS v spolupráci s Národným inšpektorátom práce SR prostredníctvom tzv.  „Focal Pointu“ kontaktného miesta Európskej agentúry BOZP pre Slovensko. Podobne ako v predchádzajúcich  rokoch sa výkon kontrolnej činnosti odborov nad bezpečnosťou a ochranou  riadil „Jednotnou metodikou pre výkon odborovej kontroly nad BOZP“ záväznou pre všetky odborové zväzy NKOS.

 

PORADENSKÁ A METODICKÁ ČINNOSŤ ODBOROV V OBLASTI BOZP

Pôsobenie odborov v oblasti vytvárania bezpečných pracovných podmienok, má nezastupiteľné miesto v systéme. Dôležité miesto má aj  poskytovanie poradenskej a metodickej pomoci. V danej oblasti sú využívané metódy kolektívneho vyjednávania, príprave metodických materiálov a mnohých  ďalších foriem a metód práce odborov. Nakoľko NKOS nedisponuje dostatočnými finančnými zdrojmi a materiálovými pomôckami  BOZP, členovia NKOS majú možnosť sa v tejto problematike obrátiť na svojich inštruktorov BOZP a v prípade vážnejších problémov v jednotlivých komisiách na pracoviskách resp. ťažkých pracovných úrazov sú povinní obrátiť sa na inšpektora BOZP pri NKOS. Komisia BOZP pri NKOS úzko spolupracuje s jednotlivými inšpektorátmi práce pôsobiacich v krajoch a s národným inšpektorátom práce pôsobiacim v Košiciach. Inšpektor BOZP NKOS p. Milan Tóth sa zúčastňuje jednotlivých seminárov BOZP v rámci krajov a na národnej úrovni.

                                                                       Milan Tóth, Inšpektor BOZP NKOS