Prieskum pracovných podmienok

04.11.2016 10:21

Zapojte sa aj Vy aktívne do prieskumu, ak Vám táto problematika nie je ľahostajná. Významnú časť svojho života človek v produktívnom veku strávi v práci, v pracovnom prostredí, kde na každého jedinca vplýva množstvo faktorov, objektívnych i subjektívnych, pozitívnych, motivujúcich ale aj zdravie poškodzujúcich. Staňte sa i Vy súčasťou prieskumu a prispejte k zmapovaniu súčasnej situácie a zisteniu rizikových faktorov súvisiacich s prácou a bezpečnosťou pri práci zamestnancov pracujúcich v regionálnom i vysokom školstve s osobitným dôrazom na zamestnancov vekovej kategórie 50+ na Slovensku.

On-line dotazník je anonymný a dostupný nahttps://ivpr.formees.com/f/bozp/.

Prieskum prebieha v mesiacoch OKTÓBER AŽ NOVEMBER 2016.

 

Informácia: tu

Prieskum je súčasťou riešenia výskumnej úlohy "Systémy riadenia a ich vplyv na manažment bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - pracovný stres, rizikové správanie, pracovné podmienky a ich dopady na BOZP - II. etapa: Riadenie psychosociálnych rizikových faktorov zamestnancov pracujúcich v oblasti školstva", ktorú rieši Inštitút pre výskum práce a rodiny. Výskumná úloha je priamym zadaním Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a vyplynula zo Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike a programu jej realizácie na roky 2013 až 2015 s výhľadom do roku 2020, ktorý bol schválený Vládou Slovenskej republiky (Uznesenie Vlády SR č. 391 z 10. júla 2013).

 

Veríme, že i vďaka Vašej pomoci spoločne prispejeme k zlepšovaniu pracovných podmienok a dosiahneme  dôstojné, zdravé a bezpečné pracoviská pre všetky vekové kategórie v regionálnom i vysokom školstve na Slovensku.

(Zdroj: Inštitút pre výskum práce a rodiny)