Prihláste svojich žiakov na ružomberskú Trojružu

06.02.2018 11:25

Súťaž literárnej tvorby pre mladých autorov, členov literárnych klubov a krúžkov. Cieľom súťaže je podpora a prezentácia amatérskej literárnej tvorby cestou tvorivého dialógu, umožnenie  vzájomnej komunikácie medzi autormi a usporiadateľmi. Chceme upriamiť pozornosť na   súčasné prostredie, motivovať - najmä mladú generáciu - k jej ďalšiemu záujmu o kultúrno-literárnu tvorbu,   zachytiť reakcie okolia na terajšie  spoločenské dianie a na možnosti riešenia negatívnych javov v spoločnosti.

Kategórie:

PRÓZA

1.     II. stupeň ZŠ (I. stupeň gymnázií),  starší žiaci ZUŠ

2.     stredoškolská mládež, II. cyklus ZUŠ

3.     začínajúci autori nad 18 rokov, ktorým dosiaľ nebola knižne vydaná publikácia

POÉZIA

1.     II. stupeň ZŠ (I. stupeň gymnázií), starší žiaci ZUŠ

2.     stredoškolská mládež, II. cyklus ZUŠ

3.     začínajúci autori nad 18 rokov, ktorým dosiaľ nebola knižne vydaná publikácia

ILUSTRÁCIA

1.     II. stupeň ZŠ (I. stupeň gymnázií), starší žiaci ZUŠ

2.     stredoškolská mládež, II. cyklus ZUŠ

3.     začínajúci autori nad 18 rokov, ktorým dosiaľ nebola knižne vydaná publikácia


Rozsah prác:

Najväčší možný počet príspevkov od jedného autora: 2

Próza max. 3 normostrany strany A4 (font  Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1.5, formát txt, resp. doc..

Poézia max. 60 veršov.

Podmienky:

Do súťaže prosíme zasielajte len doposiaľ nepublikované práce. Literárna forma prozaického ani poetického textu nie je žánrovo ohraničená. U výtvarných prác je forma voľná. Súčasťou súťažnej práce je prihláška, do ktorej  uveďte názov práce, meno a priezvisko autora, vek, mailový kontakt na autora, príp. pedagóga. Pre porotu je súťaž anonymná.

Vyhlasovatelia súťaže udelia diplomy a čestné uznania, spojené s knižnými cenami. Porota si vyhradzuje právo niektoré miesto neudeliť. Najúspešnejšie  súťažné práce budú zverejnené ako samostatná súčasť  periodika Literárneho klubu ružomberských spisovateľov  Rozhľady po kultúre a umení. Súťažiaci zaslaním svojich súťažných prác súhlasia s ich publikovaním. Zaslané príspevky autorom nevraciame.

Odborná porota:

Bude pozostávať z 6 členov, jej úlohou bude hodnotiť formu a spôsob prevedenia diela, dodržanie čistoty štýlu, aktuálnosť témy.

Harmonogram súťaže:

Vyhlásenie súťaže: 31. 1. 2018
Uzávierka a odovzdanie prác: 30. 4. 2018

Slávnostné vyhodnotenie a tvorivá dielňa: jún 2018, kongresová sála Hotela Kultúra v Ružomberku.

Súčasťou vyhodnotenia bude podujatie venované ukážkam najúspešnejších literárnych  a  ilustračných  prác. Na slávnostné vyhodnotenie prác nadviaže tvorivá literárna dielňa, ktorej účelom bude nadviazanie kontaktov s jednotlivými účastníkmi súťaže, otvorená komunikácia s členmi poroty a vzájomné rozbory jednotlivých  prác. Účasť na tvorivej dielni bude dobrovoľná, podmienená  len účasťou v súťaži, nebude teda určená len víťazom súťaže.
Súťažiacim, resp. ich pedagógom  bude vopred zaslaná mailová pozvánka. Najúspešnejšie práce budú zverejnené ako samostatná príloha periodika Rozhľady po kultúre a umení na jeseň 2018.

Práce spolu s vyplnenou prihláškou posielajte na adresu: Mestská knižnica Ružomberok, Podhora 33, 034 01  Ružomberok, resp.  riaditel@kniznicark.sk.