Pripomienkovanie materiálu Učiace sa Slovensko

27.10.2016 18:14

Dňa 25.10.2016 o 14:00 h. sa na Ministerstve školstva SR uskutočnila diskusia k návrhu cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“. Okrem predstaviteľov ministerstva a tvorcov materiálu sa diskusie zúčastnili predseda OZPŠaV Pavel Ondek, prezidentka NKOS Ľubica Černá a predseda Nových školských odborov Ľudovít Selebédi. Prezidentka NKOS predložila okrem iného návrh na zmenu a doplnenie článku RŠ-1-9 o povinnom vzdelávaní k materiálu o novej školskej reforme.

MŠ Cieľ RŠ-1-9: Povinné vzdelávanie je 12-násť ročné, pričom veková hranica povinného vzdelávania je posunutá o 1 rok smerom nadol (začiatok vo veku 5 rokov) a o 1 rok smerom nahor (ukončenie vo veku 17 rokov) - citát z materiálu MŠ

Pripomienky a návrhy:

Navrhujeme, aby hranica povinného vzdelávania sa posunula smerom nahor o 2 roky (ukončenie vo veku 18 rokov).  Cieľom návrhu je, aby mladí ľudia boli v systéme povinného vzdelávania do dovŕšenia osemnástich rokov. Po ukončení základnej školy, maximálne dovŕšením 16. roku absolvujú ďalšie, aspoň dvojročné vzdelávanie klasickou formou alebo formou duálneho vzdelávania u certifikovaných zamestnávateľov. Po dosiahnutí veku plnoletosti, budú lepšie pripravení vykonávať povolanie a zvýši sa ich možnosť uplatnenia na trhu práce.

Výhody návrhu: Zminimalizuje sa predčasný odchod mladých ľudí zo stredného vzdelávania, hlavne detí z menej podnetného prostredia a sociálne odkázaných na rôzne sociálne dávky. Ušetrené finančné prostriedky by sa mohli použiť pre podporu duálneho vzdelávania a tiež ako motivačné štipendiá pre prospievajúcich študentov  z málo podnetného prostredia, ktoré vyplýva aj zo slabého sociálneho zabezpečenia. Finančné prostriedky sa ušetria hlavne tým, že ak budú študovať do 18-násť rokov, tak nebudú poberať sociálne dávky a dávky vyplývajúce z hmotnej núdze.

Predpokladáme, že tento návrh, ak sa uvedie do praxe v rámci novej školskej reformy zminimalizuje počet  mladých ľudí ktorí sú nezamestnateľní na trhu práce, lebo nemajú žiadne odborné vzdelanie a ani žiadne požadované zručnosti aby sa zaradili na trh práce.

Prihovárame sa za mladých ľudí z málo podnetného prostredia a sociálne odkázaných rodín, kde v niektorých prípadoch im nie je umožnené zo strany rodičov, aby absolvovali stredné vzdelanie. Pri povinnej školskej dochádzke je potrebné zabezpečiť dôslednú kontrolu školskej dochádzky žiakov.

Tento návrh bol schválený na kongrese ZPŠaV-NKOS v Ružomberku  8.októbra 2016, ako uznesenie Kongresu všetkými delegátmi kongresu.