Projekt “Budovanie mostov cezhraničnej náležitej práce”

11.12.2011 17:27

 

Inauguračné stretnutie kontrolného výboru - tlačové prehlásenie

 

Podľa štatistík poskytnutých Úradom sociálnej bezpečnosti, Cyprus prijíma a zamestnáva viac ako 50 000 ľudí z Európy cestujúcich za prácou. Veľká väčšina prichádza zo strednej a východnej Európy. Najviac ich prichádza z Rumunska, Bulharska, Slovenska a Poľska. Títo ľudia prichádzajú na Cyprus málo pripravení a informovaní o tom, čo nájdu a čomu budú čeliť na trhu práce a v spoločnosti tohto ostrova.

 

Bolo spozorované, že kvôli ich krajnej potrebe okamžite po príchode sa zamestnať  a kvôli nedostatku možností riadnej odborovej organizácie a vedenia sa zvyčajne ocitnú v situácii, kde pracovné a platobné podmienky sú horšie ako tie platné pre cyperských zamestnancov. Navyše mnohí sa ocitnú v neúnosnom postavení, kde sú obeťami vykorisťovania a porušovania ich pracovných a zamestnaneckých práv, čo ich pripravuje o ich ľudské práva a dôstojnosť. Podobné a niekoľkonásobne horšie podmienky a problémy nachádzajú aj s rodinami, ak s nimi prídu, v súvislosti so snahou usadiť sa a prispôsobiť sa životu na Cypre (ubytovanie/pobyt, školy pre deti, miesta pre komunitné a spoločenské miešanie, učenie sa miestneho jazyka).

 

Musíme priznať, že interventná a podporná úloha cyperských odborov nebola dosiaľ podstatná a adekvátna. Lokálne a národné odbory sú schopné a potrebujú zaujať aktívnu úlohu opatreniami a politikou podpory a vedenia v prospech zahraničných európskych pracovníkov štrukturovanou a organizovanou cestou.

 

DEOK prevzal iniciatívu v plnej spolupráci a koordinácii s národnými zamestnaneckými organizáciami CARTEL ALFA- Rumunsko, PROMYANA- Bulharsko a NKOS- Slovensko na zostavenie a implementáciu pilotného projektu pre cezhraničnú kooperatívnu podporu a konzultácie pracovníkov prichádzajúcich z troch stredoeurópskych krajín, ktorí majú záujem o prácu, alebo už pracujú na Cypre. Projekt bol postúpený Európskej komisii v rámci štruktúry a smerníc programu PROGRESS a bolo mu uznané financovanie 90% zo všetkých predpokladaných výdavkov celkového rozpočtu.

 

Základnou filozofiou, prístupom a praxou projektu je organizovanie a ovládanie mechnizmov pre služby, podporu a poradenstvo pre pracovníkov pochádzajúcich z týchto troch štátov, ktorí majú záujem o prácu, alebo už pracujú na Cypre (hostiteľská krajina). Hlavným cieľom je cezhraničná systematická a organizovaná spolupráca partnerov na ostarávaní a zabezpečovaní príležitostí na slušnú prácu a životné podmienky pre zahraničných putujúcich a/alebo migrujúcich pracovníkov z troch vyššie uvedených stredoeurópskych krajín.

 

DEOK konajúc ako organizácia, ktorá inšpirovala tento projekt a jeho ambiciózny koncept, hrá úlohu lídra/koordinátora tohto partnerstva. Neváhame zvýrazniť, že náš dlhodobý cieľ a očakávanie je vytvoriť a zaviesť koordinovaný a efektívny mechanizmus pre podporu zahraničných putujúcich/migrujúcich pracovníkov, ktorý by pri riadnom postupe mohol vystupovať ako unikátna cezhraničná entita, čiže transnacionálna odborová organizácia. Toto by bolo novou najpotrebnejšou štruktúrou, ktorú sme nazvali “Most pre slušnú prácu” na Cypre pre pracovníkov prichádzajúcich zo stredoeurópskych krajín.  

 

Úspech projektu predstavuje pre DEOK a jeho partnerov kritickú výzvu, ktorá musí byť efektívne vyriešená, aby boli možné prvé kroky pre prístup a účasť týchto zahraničných pracovníkov v organizovaných zamestnaneckých hnutiach.

 

Diomides  Diomidous

Generálny tajomník

DEOK

Nikózia, 16. októbra 2009

 

PROJEKT JE FINANCOVANÝ EURÓPSKOU KOMISIOU